Dagcursus Externe veiligheid in de ruimtelijke ordening

Prijs
€ 525,00 (ex btw)

Cursusprogramma

Binnen de ruimtelijke ordening speelt externe veiligheid een belangrijke rol. Ruimtelijke ontwikkelingen (plannen) zoals woningbouw in de buurt van risicovolle bedrijven of transportroutes voor gevaarlijke stoffen leiden tot een (relevante) toename van het groepsrisico. Deze toename van het (groeps)risico dient verantwoord te worden. Deze verantwoording bestaat onder andere uit het treffen van maatregelen aan de (risico)bron, het gebied tussen de risicobron en het (beperkt) kwetsbare object en het treffen van voorzieningen aan het plan. Ook het Bouwbesluit 2012 gaat nu in op het bouwen in veiligheidszones en plasbrandaandachtsgebieden van het Basisnet Vervoer Gevaarlijke Stoffen.

Peutz voorziet u in een dagcursus waar onder andere ingegaan wordt op de beoordeling van de risico’s ten gevolge van diverse risicobronnen en de randvoorwaarden die deze risicobronnen vormen voor de uitvoering van de gewenste ruimtelijke ontwikkeling.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor medewerkers milieu en ruimtelijke ordening bij de overheid, bij de bouwplanontwikkeling betrokken partijen en degenen die anderszins beroepsmatig met externe veiligheid in aanraking kunnen komen in het kader van bijvoorbeeld Wabo of Wro-procedures.

Docenten

De cursus wordt gegeven door mevrouw ir. A.J. Pikaar (Mijntje) en de heer ir. K.V. van der Nat (Koen).

Dagprogramma

09.00 uur Ontvangst met koffie en thee

09.30 uur
1. Inleiding

 • wat is externe veiligheid
 • wet- en regelgeving (BEVI, REVI, Basisnet, Handreiking verantwoording groepsrisico, circulaires, PGS-richtlijnen, Bouwbesluit 2012)
 • basisbegrippen externe veiligheid (PR, GR, Letaliteit, QRA, veiligheidsafstanden, contouren, FN-curve, Veiligheidszone, plasbrandaandachtsgebied)

2. Risico’s van inrichtingen (BEVI, BRZO)

3. Transport van gevaarlijke stoffen (weg, water, spoor en buisleiding)
4. Quick scan ruimtelijke ordeningssituatie (casus wijziging RO-situatie)

12.30 uur Lunchpauze

13.30 uur
5. Verantwoording groepsrisico (bij vergunningverlening, in ruimtelijke plannen)
6. Workshop verantwoording groepsrisico

16.15 uur Vragenronde, discussie en afsluiting

16.45 uur Hapje en drankje

Locatie en prijs

De cursus vindt plaats in de conferentieruimte van Peutz bv aan de Paletsingel 2 te Zoetermeer. De prijs van deze dagcursus bedraagt € 525,- (excl. BTW) inclusief cursusmateriaal en lunch.

Wij kunnen u bij aanmelding van meerdere personen van dezelfde organisatie voor een cursus een korting aanbieden van 20% op de tweede en eventueel volgende aanmelding.

Aanmelden en informatie

Aanmelden voor de cursus kan door invulling van het aanmeldingsformulier onderaan deze pagina. Voor vragen over de cursus kunt u contact opnemen met Mijntje Pikaar, tel. 079-347 03 20, per e-mail m.pikaar [at] peutz.nl of Koen van der Nat, tel. 079 - 347 03 26, per e-mail k.vandernat [at] peutz.nl

Disclaimer

Peutz houdt zich het recht voor om bij onvoldoende deelnemers de cursus uit te stellen of geen doorgang te laten vinden.

Gebruikte afkortingen

 • BEVI Besluit externe veiligheid inrichtingen
 • BRZO Besluit risico zware ongevallen
 • FN-curve ‘grafische presentatie van het groepsrisico’
 • GR groepsrisico
 • PGS Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen
 • PR plaatsgebonden risico
 • QRA kwantitatieve risicoanalyse
 • REVI Regeling externe veiligheid inrichtingen
 • RNVGS Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen
 • RO ruimtelijke ordening
 • Wabo Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 • Wro Wet ruimtelijke ordening