Dagcursus Geluid in het omgevingsrecht

Prijs
€ 525,00 (ex btw)

Cursusprogramma 

De wet- en regelgeving op geluid-gebied ondergaat ingrijpende wijzigingen. Er staan ook belangrijke veranderingen op stapel, met als prominent voorbeeld de Omgevingswet. Ook qua jurisprudentie zijn er belangrijke uitspraken te melden. Peutz geeft een dagcursus waarin de wet- en regelgeving wordt behandeld, met speciale aandacht voor inhoud en gevolgen van de recente en nu in voorbereiding zijnde wijzigingen. Daarbij komen de Wet Algemene Bepalingen omgevingsrecht, de Wet milieubeheer, de Wet geluidhinder, de Wet ruimtelijke ordening en de Omgevingswet, met de daarbij behorende besluiten, aan de orde. Extra aandacht wordt gegeven aan jurisprudentie op geluidgebied.

Doelgroep 

De cursus is bedoeld voor juristen en degenen die zich anderszins beroepsmatig met de juridische aspecten van geluid in het omgevingsrecht (milieu, ruimtelijke ordening) bezighouden.

N.B. Peutz is (nog) geen erkende opleidingsinstelling voor NOvA-punten. Uitgaande van het in 2012 gewijzigde reglement mag de advocaat, indien deze van mening is dat de gevolgde cursus de vakbekwaamheid ten goede komt, zelf het aantal opleidingspunten berekenen. Het volgen van één netto uur onderwijs kwalificeert voor één opleidingspunt. Peutz verstrekt een Certificaat van Deelname. De Verordening op de vakbekwaamheid en de Regeling vakbekwaamheid zijn te vinden op de website van de Orde.

Docenten 

De cursus wordt afwisselend gegeven door de heren ir. J.H. Granneman (Jan) en ir. G.W. Guichelaar (Gerwin). Beide adviseurs van Peutz hebben een jarenlange praktijkervaring als adviseur op geluidgebied; ook hebben zij diverse publicaties op hun naam staan en werken ze mee aan diverse cursussen over dit onderwerp.

Dagprogramma

09.00 uur Ontvangst met koffie en thee

09.30 uur Start cursus, ochtendprogramma 

 • Inleiding, wat is geluid
 • Wet- en regelgeving (EU-richtlijnen, Wabo, Wm, Wgh, Wro, Ow met bijbehorende circulaires en besluiten)
 • Interimwet Stad en milieubenadering
 • Activiteitenbesluit
 • Problematiek en oplossingen rond zonering ex Wgh; Crisis- en Herstelwet

12.30 uur Lunchpauze

13.30 uur Middagprogramma

 • Handreiking industrielawaai en vergunningverlening
 • Beoordeling piekgeluiden
 • Akoestische rapportages (eisen, valkuilen)
 • Jurisprudentie

circa 16.45 uur Afsluiting

Locatie en prijs

De cursus vindt plaats in de conferentieruimte van Peutz bv aan de Paletsingel 2 te Zoetermeer. De prijs van deze dagcursus bedraagt € 525,- (excl. BTW) inclusief een uitgebreide cursusmap (met het gepresenteerde en achtergrondinformatie), koffie, thee en lunch.

Bij aanmelding van meerdere personen van dezelfde organisatie voor een cursus geldt een korting van 20% op de tweede en eventueel volgende cursist(e).

Informatie

Voor verder informatie over de cursus kunt u contact opnemen met de heer G.W. Guichelaar (Gerwin), tel 079 - 347 03 37, per e-mail g.guichelaar [at] peutz.nl.

Disclaimer

Peutz houdt zich het recht voor om bij onvoldoende deelnemers de cursus uit te stellen of geen doorgang te laten vinden.

Gebruikte afkortingen

 • Wgh - Wet geluidhinder
 • Wm - Wet milieubeheer
 • Wro - Wet ruimtelijke ordening (tot 1 juli 2008 gold WRO; Wet op de ruimtelijke ordening)
 • Wabo - Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 • Ow - Omgevingswet