Rotterdam Ahoy

Sportpaleis Ahoy is na veertig jaar gerenoveerd, uitgebreid en vernieuwd. Het dak is verhoogd en aan de westzijde is een uitbreiding van de tribune gerealiseerd. In totaal kunnen er nu meer dan 15.000 bezoekers in de arena van het Sportpaleis. Ook is bij de verbouwing veel aandacht besteed aan de uitstraling en de beleving van het Sportpaleis. Dit 'nieuwe' Sportpaleis is 21 januari 2011 spectaculair geopend.

Peutz heeft bij mogen dragen aan de verbeteringen die zijn gerealiseerd. De rol van Peutz lag in eerste instantie binnen dit project in een bijdrage aan ruimteakoestiek, bouwfysica, brandveiligheid en geluidisolatie (zowel intern en extern). Later heeft Peutz hier nog een rol gekregen in het adviseren van lichthinder en zichtbaarheid van de LED-gevel.

Ruimteakoestiek

De ruimteakoestiek in de oorspronkelijke situatie werd met name bepaald door de vrij lange nagalmtijd in combinatie met sterke, late (hinderlijke) reflecties. Voor het verkorten van de nagalmtijd en het tegengaan van de hinderlijke reflecties bij een vergroting van het volume en een sterker gekromd dakvlak is geluidabsorberend materiaal aangebracht op het plafond, de wanden en de onderzijde van de tribunes van de arena, binnen de esthetische randvoorwaarden. Het resultaat is een arena met een veel strakkere akoestiek, waarin het versterkte geluid goed kan worden weergegeven en prettig is om in op te treden.

Bouwfysica

Bij het aanbrengen van de geluidisolerende en absorberende voorzieningen is ook het verbeteren van de thermische isolatie van de gebouwschil meegenomen. Daar waar koudebruggen opgelost konden worden, is dit gedaan. De gebouwschil van het Sportpaleis is na de verbouwing veel beter geïsoleerd dan voor de verbouwing in combinatie met een betere condensbeheersing.

Brandveiligheid

In de bestaande situatie waren voldoende vluchtwegen aanwezig, echter na verbouwing en uitbreiding moesten meer personen vanuit het Sportpaleis kunnen vluchten. Aan de hand van simulaties zijn de vluchtroutes binnen het Sportpaleis gewijzigd en zijn nieuwe duidelijke vluchtroutes aangebracht. Hiermee is de capaciteit van het Sportpaleis vergroot en kunnen meer bezoekers tegelijkertijd in Ahoy toegelaten worden.

Rust in de omgeving

Het dak van de arena is geheel vernieuwd en opgebouwd uit lichtgewicht onderdelen waarbij de bovenzijde van het dak met speciale ontkoppelde afstandhouders geheel ontkoppeld is van de onderzijde van het dak. Hierdoor is met een lichtgewicht dakconstructie een hoge geluidisolatie bereikt. Aangezien het dak uit constructief oogpunt moet kunnen bewegen, is over de gehele lengte en gehele breedte een speciale dakdilatatie aangebracht, die ondanks alle bewegingen toch voldoende geluidisolerend is.
Bij de aanpak van de gevels is wel uitgegaan van de bestaande constructie. Aan de binnenzijde van de bestaande gevelconstructie is een extra geluidisolerende schil geplaatst, ontkoppeld van de bestaande constructie. Aan de oostzijde van het gebouw is een groot plenum aangebracht voor het regelen van de ventilatie in de arena.

Rust in Ahoy

Het Sportpaleis heeft na de verbouwing naast de arena ook een echt horecaplein gekregen. De ambitie is deze tijdens evenementen in de arena apart te exploiteren. Voor het tegengaan van onderlinge overlast tussen deze twee ruimtes die direct aan elkaar grenzen is veel opgelost in dubbele constructies, zoals sluizen bij de deuren. Ook mocht er geen overlast zijn naar andere ruimtes binnen Ahoy, bijvoorbeeld ruimtes in de Plaza. Om die reden is tussen Sportpaleis en Plaza over de gehele breedte en hoogte een akoestische dilatatie aangebracht zodat de gebouwen op geen enkele wijze aan elkaar gekoppeld zijn.

LED-gevel

Op de noordgevel van het Sportpaleis is een grote LED-gevel is aangebracht. Om er voor te zorgen dat geen hinder naar de omgeving optreedt en toch de boodschap duidelijk overkomt op het scherm is door Peutz gekeken naar de maximaal toegestane lichtopbrengst van de LED-gevel. Dit is vervolgens verwerkt in een mogelijke pixeldichtheid waarbij lichthoeveelheid, energieverbruik en zichtbaarheid geoptimaliseerd zijn.

Opdrachtgever
Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR)
Stad
Rotterdam
Land
Nederland