Disclaimer

Bij het creëren van de Website is de grootst mogelijke nauwkeurigheid in acht genomen. Hoewel Peutz bv er alles aan doet om te waarborgen dat de inhoud van de Website juist en volledig is, kan Peutz bv dit niet garanderen. Peutz bv kan ook geen garanties geven met betrekking tot de werking, tijdigheid of beveiliging van de Website, of garanderen dat de Website vrij van fouten is of dat het resultaat dat wordt verkregen door het gebruik van de Website (waaronder begrepen de inhoud daarop) juist, volledig, nauwkeurig en betrouwbaar is of anderszins voldoet aan uw vereisten.

Bovendien kunnen geen rechten worden ontleend aan de Website of de inhoud daarop. Peutz bv wijst uitdrukkelijk elke vorm van aansprakelijkheid af die voortvloeit uit het gebruik (op welke wijze dan ook) van deze Website of de inhoud daarop of voor onderbrekingen of storingen in de beschikbaarheid van de Website. Peutz bv kan ook niet garanderen dat de Website of de inhoud daarop of enige elektronische communicatie verzonden door Peutz bv vrij is van virussen of andere besmettingen die schade zouden kunnen toebrengen. Alle informatie op de Website wordt aangeboden zoals deze is en zoals deze beschikbaar is (op basis van ‘as is’ en ‘as is available’).

Het gebruik van de Website en de inhoud daarop is geheel voor uw rekening en risico. U gaat ermee akkoord Peutz bv te vrijwaren tegen alle vorderingen (van derde partijen) die op enige wijze samenhangen met de Website, de inhoud daarop of het gebruik daarvan.

Alle informatie en rechten samenhangend met of voortvloeiend uit deze Website of het gebruik daarvan is eigendom van respectievelijk berusten bij Peutz bv of derde partijen die akkoord zijn gegaan met publicatie op deze Website. Door uw bezoek aan de Website gaat u ermee akkoord dat u geen enkel deel van de Website of de inhoud daarop zult wijzigen, kopiëren, verspreiden, overdragen, afbeelden, publiceren, verkopen of doorlinken, en geen daarvan afgeleid werk zult genereren of gebruiken, behalve met voorafgaande schriftelijke toestemming van Peutz bv.

Peutz bv behoudt zich het recht voor deze Website of de inhoud daarop zonder voorafgaande kennisgeving stop te zetten en/of te wijzigen.