Radboudumc

foto: EGM architecten

In Nijmegen heeft op het universiteitsterrein van het ziekenhuis UMC St. Radboud een ingrijpende nieuwbouw­operatie plaatsgevonden. Daarbij zijn onder andere een parkeergarage, onderwijscentrum, researchtoren met logistiek centrum, Diagnostiekgebouw, Gebouw voor Vrouw en Kind en Centrale As gerealiseerd. Voor deze bouwplannen heeft Peutz bv advieswerkzaamheden op het gebied van bouwfysica, akoestiek en daarmee samenhangende raakvlakken zoals de lucht- en waterdichtheid verricht. Naast de 'standaard' werkzaamheden verrichtte Peutz bv specifieke studies, bijvoorbeeld met betrekking tot het binnenklimaat en brandveiligheidsaspecten, de energieprestatie­coëfficiënt, bouwlawaai, Wet Milieubeheer en dergelijke.

Diagnostiekgebouw

Bouwfysica laboratoria

Het eerste deel van het Diagnostiekgebouw, P-oost, is medio 2005 in gebruik genomen. In het gebouw zijn naast operatiekamers veel laboratoria onderge­bracht voor medisch diagnostisch onderzoek, bijvoorbeeld micro-biologie, patho­logie, radiodiagnostiek en onderzoek naar weefsel- en celstructuren. In de laboratoriumzalen worden hoge eisen gesteld aan het binnenklimaat (onder andere GMP-eisen). De ondergebrachte functies vergen ieder hun eigen en soms sterk verschillen omstandigheden. Toe­treding van daglicht, voorkoming van inkijk, hogere relatieve vochtigheden (S3-ruimten) en voor­koming van ongewenste condensatie (voedings­bodem voor bacteriegroei) vergt een hoogwaar­dige gevel waarbij soms zelfs additionele voorzetpuien nodig waren.

Trillingen

Aandacht is besteed aan te verwachten trillingen in het gebouw in relatie tot trillinggevoelige medische apparatuur en medische ingrepen
Een bijzondere studie is nog verricht naar de opstelling van de electronenmicroscopen. Na onderzoek bleek dat plaatsing op de toch al aanwezige, verzwaarde vloerstroken een afdoende trillingdempende werking heeft.

Gebouw voor Vrouw en Kind

In het gebouw "Vrouw en Kind" zijn in de onderste lagen de poliklinieken en behandelruimten gesitueerd, in de lagen daarboven de verpleegafdelingen en daarboven weer de staf- en laboratoriumfuncties.

Akoestische voorzieningen

In het gebouw is een groot verblijfsplein opgenomen. In of aan het plein grenzen voorzieningen als de Radboud-school, een TV-studio, speelvoorzieningen en hangplekken, welke elkaar niet mogen storen, terwijl een gedoseerd geluidniveau de verblijfsplek wel veraangenaamt. Op de afdeling gynaecologie en obstetrie is een goede keuze van de lay-out en akoestische voorzieningen een eerste vereiste voor de hier gewenste hoge privacy.

Verwarming

Bijzonder is de wens om op de verpleegafdelingen te werken zonder "hete" verwarmingslichamen waaraan kinderen zich kunnen bezeren. Derhalve is een alternatief onderzocht, in de vorm van stralingspanelen in het plafond. Mede dankzij de gevelconstructie met bouwfyisch en kwalitatief hoge eigenschappen (Rc-waarde, U-waarde en luchtdichtheid) blijkt het mogelijk stralingspanelen toe te passen.

Openbare ruimten Centrale As

De Centrale As van het nieuwe ziekenhuis vormt eigenlijk een apart bouwwerk dat alle delen van het ziekenhuis met elkaar verbindt. De hoogte van ruim twintig meter wordt gebroken door gangen en bruggen op verdiepingen.

Met behulp van computermodellen zijn diverse bouwfysische studies verricht in relatie tot de behaaglijkheid ‘s zomers en ’s winters, de akoestische beleving (geluidniveau, nagalm) en veiligheid (rookverspreiding bij brand).

Energieprestatiecoëfficiënt

Ondanks de in bijvoorbeeld laboratoria en diagnostische afdelingen gewenst grote ventilatie-hoeveelheden, zijn 10 à 15% lagere EPC-waarden berekend dan het Bouwbesluit aangeeft.

Akoestische aspecten technische infrastructuur

Voor zowel de eigen gebouwen als voor de omgeving is de geluidemissie onderzocht en getoetst aan de (Milieuwet) regelgeving. Selectie van stille machines, aannames van bedrijfstijden en –omstandigheden, omkastingen en afschermingen zijn parameters in de computermodellen. Met deze modellen zijn eenvoudig de economisch gunstigste oplossingen voorspeld.

Opdrachtgever
UMC St. Radboud
Stad
Nijmegen
Land
Nederland