Bodem

Het vakgebied bodem omvat zowel de inventarisatie van de bodemgesteldheid (bodemonderzoek, monitoring) als het voorkomen van een bodemverontreiniging (bodembescherming).

Een onderzoek naar de bodemgesteldheid vindt plaats in verschillende stappen: van een historisch onderzoek naar een eerste verkennend bodemonderzoek tot in sommige gevallen een volledig saneringsonderzoek. In het laatste geval wordt de aanwezige verontreiniging zeer gedetailleerd in beeld gebracht inclusief de noodzakelijke (bodem- en grondwater-)gegevens voor het uitvoeren van de sanering. Voor het in kaart brengen van de bodemgesteldheid maakt Peutz gebruik van eigen deskundigheid en ervaring.

Peutz inventariseert welke bodembedreigende activiteiten worden uitgevoerd en welke maatregelen ten behoeve van bodembescherming noodzakelijk zijn om te komen tot het zogenaamde verwaarloosbaar bodemrisisco.

Bodemonderzoek

De veldwerkzaamheden ten behoeve van bodemonderzoek worden door derden in opdracht van Peutz uitgevoerd volgens de BRL SIKB 2000 (protocollen 2001 en 2002). Peutz werkt hiervoor samen met gecertificeerde bureaus met erkende veldwerkers. Peutz beschikt over ruime ervaring met bodemonderzoeken, zowel historisch, als verkennend, nader- en nulsituatie-onderzoek en saneringen.