Windturbines en windturbineparken

foto
Peutz

Duurzame energie

Bij de opwekking van duurzame energie kan, afhankelijk van de betreffende locatie en omgeving, windenergie een belangrijke pijler zijn. Voor ondernemers kan het dan aantrekkelijk zijn om één of meerdere windturbines te plaatsen op eigen terrein. Het verkrijgen van goedkope, duurzaam opgewekte stroom, de extra inkomstenbron bij levering aan het openbare elektriciteitsnet en diverse door de overheid ingestelde subsidieregelingen spelen een belangrijke rol bij de haalbaarheid van een project. Met name vanuit de agrarische sector blijkt hiervoor veel belangstelling te zijn.

Problematiek

De realisatie van een windturbine of windpark is echter vaak lastig vanwege de geringe accepatatie ervan vanuit de woonomgeving. Horizonvervuiling, geluidoverlast en slagschaduwwerking zijn de meest genoemde bezwaren.
Om de overlast voor de omgeving zo beperkt mogelijk te houden, zijn door de overheid daarom specifieke regels gesteld voor windturbines.

Geluid- en slagschaduwonderzoeken Peutz

De afgelopen jaren heeft Peutz voor diverse windturbineprojecten, verspreid over het land, geluid- en slagschaduwonderzoeken uitgevoerd. Hierbij is, veelal voor verschillende varianten in opstelling, ashoogte en windturbinetype, een prognose gemaakt van de in de omgeving te verwachten geluidniveaus en de uren slagschaduw per jaar. De resultaten van de berekeningen zijn getoetst aan de wettelijke grenswaarden vanuit het Activiteitenbesluit. In de gevallen dat hiertoe aanleiding was, zijn de plannen bijgesteld en opnieuw doorgerekend, zodanig dat een voor de omgeving acceptabele situatie werd bereikt.

Opdrachtgever
KP-Advies te Nijmegen
Land
Nederland