Save the date: donderdag 17 oktober

04-07-2024

De nieuwe Omgevingswet: lossen we de grote uitdagingen van deze tijd lokaal op? Na verschillende pogingen is het eindelijk gelukt: op 1 januari van dit jaar is de Omgevingswet van kracht geworden. 

We hebben inmiddels eerste ervaringen opgedaan met het nieuwe wettelijke stelsel. De rol van alle stakeholders is fors overhoopgehaald. De besluitvorming rondom belangrijke thema’s zoals geluid, luchtkwaliteit en veiligheid wordt veel meer dan voorheen een lokale verantwoordelijkheid. Wat kunnen we verwachten van de inrichting van nieuwe omgevingsplannen (die we voorheen bestemmingsplannen noemden)? Gaan er grote verschillen ontstaan tussen gemeentelijke plannen onderling? De eerste voorbeelden zijn er. 

We moeten meer rekening houden (ook lokaal) met duurzaamheid, natuur en gezondheid. Hoe worden lokaal in de vergunningverlening knellende dossiers over PFAS, Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS), stikstofdepositie en waterkwaliteit vertaald? 

De rol van de omgeving wordt, formeel via de nieuwe wet, door middel van participatie naar voren getrokken in het proces dat tot realisatie van nieuwe initiatieven moet leiden. Hoe doen we dat eigenlijk? Participeren we voor ons allen of ieder voor zich? Er is namelijk geen blauwdruk. Procedures moeten korter worden, maar we moeten wel meer onderzoeken met elkaar, en dat staat op voorhand op gespannen voet met elkaar. Wat te denken van duurzaamheidsontwikkelingen die op lange termijn enorm belangrijk zijn om de klimaatdoelen te halen, maar die op korte termijn strijdig zijn met lokale milieu-grenswaarden zoals geluid. Is een lokale afweging voldoende? Kan de Omgevingswet ons helpen? 

Het stikstofdossier brengt veel zorgen met zich mee, en laat zien dat behoefte aan woningen en mogelijkheden voor bedrijvigheid en infrastructuur behoorlijk kunnen schuren met natuurherstel. Het water staat ons aan de lippen, soms letterlijk. De waterkwaliteit in Nederland moet beter en hoe verhoudt zich dat tot de huidige bedrijvigheid in Nederland? Overstromingsgevaar, gebrek aan voldoende drinkwater, gebrek aan elektriciteit, dit alles remt de aanleg van nieuwe woonwijken. We moeten bovendien klimaat-adaptief bouwen om te voorkomen dat de steden onbewoonbaar worden door hittestress en andere klimaateffecten. Hoe werkt dat door in lokale Omgevingsplannen? Hebben we oplossingen voor al die vraagstukken, en vooral: wat voegt de Omgevingswet toe? 

Op donderdag 17 oktober staan we stil bij deze vragen en we hopen u in een leuke informatieve sfeer bij te kunnen praten.

Save the date!