Het Programma Aanpak Stikstof (PAS): wees er op tijd bij!

02-11-2015

Ruim 3,5 maand geleden is het Programma Aanpak Stikstof (PAS) van start gegaan. Dit programma moet ruimte bieden voor economische ontwikkelingen die stikstofdepositie veroorzaken. Deze ontwikkelingsruimte blijkt echter beperkt.Er geldt 'wie het eerst komt, die het eerst maalt'. Hebt u (uitbreidings)plannen? Dan is het vroegtijdig 'claimen' van ontwikkelingsruimte verstandig!

Melding of vergunning?

Bedrijven kunnen ruimte voor economische groei verkrijgen via een melding of door een vergunning aan te vragen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998. Meldingen worden in principe gedaan voor activiteiten met een toename van de stikstofdepositie onder 1 mol N/ha/jaar. Vergunningen moeten aangevraagd worden voor activiteiten met een toename van meer dan 1 mol N/ha/jaar tot gevolg. Met het rekenprogramma AERIUS wordt de hoeveelheid stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden berekend.

Meldingen nu al niet overal meer mogelijk

Inmiddels zijn in heel Nederland al ruim 1000 meldingen gedaan en bijna even zoveel vergunningen aangevraagd. Dit heeft er toe geleid dat voor een 15-tal Natura 2000-gebieden (o.a. Rijntakken, Veluwe, De Wieden en Maasduinen) de meldingenpot inmiddels al leeg is. Dit betekent dat de toename van de depositie in deze gebieden niet meer kan worden gemeld. Ontwikkelingsruimte kan dan alleen worden geclaimd met een vergunningaanvraag én, niet geheel onbelangrijk, zolang deze ontwikkelingsruimte beschikbaar is!

Toedeling ontwikkelingsruimte

Voor de toedeling van ontwikkelingsruimte hebben provincies generieke beleidsregels vastgesteld Zo is vastgelegd dat per project in principe maximaal 3 mol N/ha/jaar kan worden geclaimd. Een aantal provincies (Noord-Brabant, Limburg, Zeeland) heeft bovendien aanvullende voorwaarden gesteld. De provincie Noord-Brabant kent bijvoorbeeld in bepaalde gebieden maar maximaal 0,05 mol N/ha/jaar toe en de provincie Limburg kent zelfs helemaal geen ontwikkelingsruimte toe aan interimmers: bedrijven die na 1 januari 2009 zijn gestart en op 1 januari 2015 niet beschikten over een (Nbwet)vergunning.

Wees op tijd!

De exacte ontwikkelingsruimte die per natuurgebied beschikbaar is is alleen bekend bij het bevoegd gezag. Voor een aantal natuurgebieden lijkt deze ontwikkelingsruimte echter nu al beperkt. Het is dus verstandig om op tijd uw ontwikkelingsruimte te claimen. Wij zetten onze expertise graag in om u hierbij te ondersteunen en van de juiste adviezen te voorzien.

Peutz en het PAS

Sinds de start van het PAS heeft Peutz voor diverse bedrijven en overheden meldingen gedaan en vergunningen aangevraagd. De praktijk leert dat een melding of vergunningaanvraag en de bijbehorende depositieberekening met AERIUS nog steeds om specialistische kennis en ervaring vragen.

Zoals voor elke nieuwe wetgeving geldt zijn er nog altijd vele vragen en onduidelijkheden. De komende tijd zullen ook steeds nieuwere inzichten ontstaan. Peutz volgt de laatste ontwikkelingen op de voet door onder meer deel te nemen aan diverse PAS-trainingen, zoals de Masterclass AERIUS Connect over het Informatie Model van AERIUS (IMAER). Hierdoor kunnen we ook relatief snel en eenvoudig depositieberekeningen uitvoeren voor complexe (bestemmingsplan)situaties.

Contactpersonen: j.harbers [at] peutz.nl (subject: PAS) (Jasper Harbers) of k.vandernat [at] peutz.nl (subject: PAS) (Koen van der Nat)