Stikstofimpasse: onduidelijkheid duurt voort!

26-11-2019

Sinds de uitspraak van de Raad van State van 29 mei jl. was de stikstofproblematiek bijna dagelijks in het nieuws. De urgentie om te komen tot een oplossing voor met name de woningbouw, maar ook in de utiliteitsbouw en de industriële sector was hoog. De ontwikkelingen volgden elkaar de laatste maanden in hoog tempo op, echter het door het kabinet gepresenteerde maatregelenpakket op 13 november jl. geeft zeker op korte termijn nog niet de gewenste en noodzakelijke duidelijkheid. 

Maatregelenpakket kabinet
Het kabinet presenteerde op 13 november de volgende drie maatregelen om de vergunningverlening weer vlot te trekken:

1. Verlaging van de rijsnelheid op autosnelwegen
2. Ammoniakreductie via voermaatregelen
3. Saneringsregeling voor de varkenshouderij

Het kabinet heeft aangegeven dat deze maatregelen op korte termijn worden ingevoerd én ook op korte termijn leiden tot een daling van de stikstofdepositie. Van de depositieruimte die hierdoor ontstaat, zal ten minste 30% ten goede komen aan de natuur. Maximaal 70% kan gebiedsgericht gebruikt worden om ontwikkelingen weer mogelijk te maken. In de brief van de ministers van 13 november 2019 geeft het kabinet aan dat de woningbouwsector en grote infrastructuurprojecten als eerste aanspraak mogen maken op de vrijgekomen stikstofruimte. Hiertoe is het kabinet voornemens een register op te stellen. In dit register wordt bijgehouden hoeveel stikstofruimte er is, hoeveel er wordt uitgegeven en hoeveel er dus nog beschikbaar is voor andere activiteiten in de regio. Het kabinet werkt eraan om dit systeem wettelijk te implementeren en daarnaast werken zij aan een spoedwet 'Aanpak Stikstof'.

Op dit moment is het nog volstrekt onduidelijk waar die stikstofruimte precies ontstaat en hoe en wanneer die benut kan worden. De onduidelijkheid met betrekking tot de vergunningverlening blijft hiermee voortbestaan. 

Beslisboom toestemmingsverlening
Enige houvast kan op dit moment worden gehaald uit de Beslisboom 'Toestemmingsverlening stikstofdepositie bij nieuwe activiteiten'. Aan de hand van dit stappenplan kan worden vastgesteld of sprake is van vergunningplicht onder de Wet natuurbescherming. En welke instrumenten inzetbaar zijn om voor een natuurvergunning in aanmerking te komen.

Beslisboom stikstofdepositie