Duinvallei

Binnen de gemeente Katwijk bestaat de wens woningbouw te realiseren op het braakliggend terrein tussen provinciale weg N206, de provincialeweg N441 en het Westerbaanpad. Het terrein ligt binnen de zone van de provincialeweg N206. Omdat de nieuw te realiseren woningbouw niet past binnen het vigerende bestemmingsplan is een nieuw bestemmingsplan benodigd; conform de Wet geluidhinder (Wgh) worden grenswaarden gesteld aan de geluidbelasting op de gevels van de nieuw te realiseren woningen. Aangezien dit strikte grenswaarden zijn houdt dit een beperking in van de bebouwingsmogelijkheden c.q. woningvormen.

Bijdrage van Peutz

Door Peutz is op basis van akoestische computer simulatiemodellen geadviseerd welke bebouwingsvormen in combinatie met geluidafschermende maatregelen mogelijk zijn. Daarnaast zijn wat betreft de provinicaleweg N206 als bronmaatregelen eveneens een tunnelbak, verlegging en gedeeltelijke overkapping beschouwd.

Opdrachtgever
ASR Vastgoed Ontwikeling
Stad
Katwijk
Land
Nederland