Binck City Park te Den Haag

Aan de Binckhorstlaan te Den Haag op het voormalige industrieterrein Binckhorst zal het woningbouwproject ‘Binck City Park’ worden gerealiseerd. Dit woningbouwproject bestaat uit 4 woonblokken rondom een parkeergarage met daarop een daktuin. Verdeeld over de 4 woonblokken zullen in totaal 896 appartementen worden gerealiseerd. Omdat de gemeente Den Haag dit voormalige industrieterrein wil transformeren naar een moderne stadswijk dicht bij het centrum van Den Haag is voor deze toekomstige stadswijk een Omgevingsplan opgesteld. In dit omgevingsplan zijn onder andere regels ten aanzien van de optredende geluidbelasting opgesteld waaraan de ontwikkelingen in Binckhorst moeten voldoen.

Onze rol

Het project kenmerkt zich door het hoge ambitieniveau op zowel de akoestische aspecten maar zeer zeker ook ten aanzien van het aspect brandveiligheid en windklimaat. Ten tijde van het ontwerpproces is een onderzoek uitgevoerd met welke akoestische voorzieningen voldaan kan worden aan de regels uit het Omgevingsplan.

Verder is voor de project een Masterplan Brandveiligheid opgesteld waarin voorzieningen zijn omschreven opdat voldaan wordt aan de criteria zoals omschreven in het Bouwbesluit. Vanaf het begin van het ontwerpproces tot aan de oplevering is Peutz als integraal adviseur akoestiek en brandveiligheid bij het project betrokken.

Naast voornoemd Masterplan Brandveiligheid zijn voor het complex diverse onderzoeken/berekeningen uitgevoerd met betrekking tot de aspecten geluid ten gevolge van weg- en tramverkeer, ruimteakoestiek, geluidwering gevel, zwevende dekvloeren, luchtkwaliteit en geluid ten gevolge van technische installaties van de parkeergarage et cetera.

Windklimaat

Tevens is het windklimaat rondom de woontorens inzichtelijk gemaakt met behulp van onze windtunnel, specifiek aandacht is gegeven aan entrees en de daktuin (zie onderstaande afbeelding).

lichtontwerp

Tevens is voor de woonblokken 1, 2 en 3 het lichtontwerp gemaakt met als doel om het nachtbeeld van Binck City Park te ondersteunen zodat de bewoners en de omwonende van Fibonacci een optimale beleving zullen hebben.

Opdrachtgever
Vorm
Stad
Den Haag
Land
Nederland