Sporthal De Streepen

Ter vervanging van de bestaande sporthal De Streepen in Sint Oedenrode, welke 40 jaar onderdak geboden heeft aan sportverenigingen en scholen, is op dezelfde locatie een nieuwe sporthal gerealiseerd. Op vrijdag 5 oktober 2012 vond, na een bouwtijd van slechts 9 maanden, de officiële opening plaats.

Eisen NOC*NSF

De sporthal voldoet aan de eisen van de NOC*NSF die onder andere aan de nagalmtijd worden gesteld in verband met de beperking van de (sport)geluidniveaus in de ruimte. Voor de ruimteakoestiek van de grote zaal (l x b = 46 x 26 m² in tweeën deelbaar) betekent dit dat voldoende absorptie op de juiste plek aanwezig dient te zijn. In nauwe samenwerking tussen Peutz en Rienks Architecten zijn voorzieningen gedimensioneerd. In eerste instantie zou het geprofileerde, geperforeerde stalen dak in het zicht blijven. Vanwege esthetische aspecten, de beperkte absorptie van het dak en om het volume – wat een directe relatie heeft met de nagalmtijd – te verkleinen, is ervoor gekozen een verlaagd plafond aan te brengen. Dit plafond is zo aangebracht dat de minimale vrije hoogte van 7 meter gewaarborgd blijft. Verder is rondom absorptie op de wanden aangebracht, waarmee in de verblijfzone geen hinderlijke geluidreflecties ontstaan (zogenaamde flutterecho's), die de akoestiek en beleving van de ruimte anders negatief zouden beïnvloeden.

Na oplevering is aan de hand van metingen in de zaal als geheel en in de beide zaaldelen, aangetoond dat de vereiste nagalmtijden worden gerealiseerd.

Brandveiligheid

Tevens is veel aandacht besteed aan de brandveiligheid. De sportzaal inclusief tribune en toestellenbergingen heeft een vloeroppervlak groter dan de toegestane maximale grootte van een brandcompartiment (1000 m²). Verder was het de wens van de opdrachtgever om in de sportzaal toneelvoorstellingen of braderieën/boekenbeurzen te houden, als gevolg waarvan de vuurlast hoog is door de aanwezigheid van extra materialen zoals een podium, stoelen, kramen, boeken of ander verkoopwaar.

Gezien het bovenstaande heeft een beoordeling in het kader van gelijkwaardigheid als bedoeld in artikel 1.5 van het Bouwbesluit (2003) plaatsgevonden. Deze beoordeling is verricht volgens de methode "Beheersbaarheid van brand" (bvb), waarbij de brandcompartimentering gerelateerd wordt aan het gebruik. Ter bepaling van de benodigde extra brandveiligheidsvoorzieningen is de totale vuurlast berekend. Deze, door het bevoegd gezag geaccepteerde, gelijkwaardigheid stelde eisen aan verbindingen en constructies naar aangrenzende ruimten en toonde aan dat de gewenste evenementen (met extra vuurlast) toegestaan zijn. Het aantal vluchtdeuren in de zaal is afgestemd op het grote aantal aanwezigen.

Peutz heeft geadviseerd vanaf het ontwerp tot en met oplevering aangaande bovengenoemde aspecten, alsmede inzake de verdere bouwfysische aspecten (EPC, thermische isolatie, geluidisolatie, geluidemissie e.d.).

Opdrachtgever
Gemeente Sint Oedenrode
Stad
Sint Oedenrode
Land
Nederland