NSL in werking per 1 augustus 2009

23-07-2009
Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is vanaf 1 augustus 2009 van kracht. De Wet van 12 maart 2009 tot wijziging van de Wet milieubeheer (implementatie en derogatie lucht-kwaliteitseisen) treedt dan in werking. Dit is geregeld middels het Besluit van 26 juni 2009 dat 9 juli 2009 in de Staatscourant is gepubliceerd. Nu het NSL van kracht is, is sprake van uitstel van de termijn waarop voldaan dient te worden aan de grenswaarden zoals opgenomen in de Wet milieubeheer. Ons land had naar verwachting niet overal kunnen voldoen aan de vanaf 2010 geldende NO2 norm voor de jaargemiddelde concentratie, door de derogatiebeschikking is de ingangsdatum inmiddels 1 januari 2015 geworden. De vanaf 2005 geldende fijn stof normen worden door de derogatiebeschikking in juni 2011 van kracht.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met p.vanvugt [at] zoetermeer.peutz.nl (dhr. P. van Vugt)