Omzetting van zone Wet geluidhinder naar geluidproductieplafonds voor industrieterreinen

29-11-2023

Met de intreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024 vervalt de Wet geluidhinder. De beoordelingssystematiek van de Wet geluidhinder (Wgh) voor gezoneerde industrieterreinen wordt gewijzigd naar een geluidproductieplafond(GPP)-systematiek. Deze wijziging dient beleidsneutraal uitgevoerd te worden, wat betekent dat de maximale geluidproductie vastgesteld dient te worden op basis van bestaande rechten.  

Beleidsneutrale eerste vaststelling van geluidproductieplafonds

In het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) is opgenomen dat de eerste vaststelling van de geluidproductieplafonds van bestaande industrieterreinen moet worden gedaan op grond van de geluidproductie van het industrieterrein die is toegestaan bij maximale benutting van de grenswaarden in de Wet geluidhinder. Doordat de Wgh grenswaarden betrekking hebben op zowel de 50 dB(A)-etmaalwaarde op de bestaande zonegrens als op MTG-waarden of hogere waarden ter plaatse van geluidgevoelige bestemmingen binnen de zone, kan de maximaal toelaatbare geluidproductie sterk variëren in verschillende richtingen. Hierdoor is de vaststelling van de maximale benutting van de Wgh grenswaarden niet altijd evident. 

Optimale opvulling geluidruimte met koppeling tussen rekenmodellen en een AI-algoritme

Peutz heeft een methodiek ontwikkeld waarmee de geluidruimte van een industrieterrein optimaal opgevuld kan worden op basis van de bestaande rechten (Wgh grenswaarden). Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een hybride oplossing waarbij akoestische rekenmodellen zijn gekoppeld met een AI-optimalisatiealgoritme. Op basis van de locatie (de grens) van het industrieterrein worden de referentieposities automatisch bepaald. Het optimalisatiealgoritme wordt vervolgens gebruikt om de geluidproductieplafonds ter plaatse van de referentieposities rondom het industrieterrein vast te stellen bij maximale benutting van de grenswaarden in de Wet geluidhinder. Tevens wordt op basis van deze maximale geluidproductie van het industrieterrein het geluidaandachtsgebied voor het industrieterrein berekend. Op deze manier wordt de geluidemissie van het industrieterrein die voorheen mogelijk was behouden en wordt gelijktijdig gewaarborgd dat de (woon)omgeving niet aan een grotere geluidemissie wordt blootgesteld. 

Wilt u meer weten over onze methodiek voor de eerste vaststelling van geluidproductieplafonds bij gezoneerde industrieterreinen en wat wij daar voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met onze adviseurs.