Onderzoeksplicht energiebesparing Wet milieubeheer

07-04-2023

Energiebesparing en -efficiëntie van bedrijven krijgen een steeds belangrijkere rol in de (inter)nationale wetgeving en vergunningverlening. Op dit moment geldt een energiebesparingsplicht voor zogenoemde Type A- en Type B-bedrijven uit het Activiteitenbesluit milieubeheer met een verbruik van meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgasequivalenten. Deze bedrijven dienen alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren en hierover elke vier jaar te rapporteren (informatieplicht).

Vergunningplichtige (Type C-)

Voor vergunningplichtige (Type C-) inrichtingen geldt dat deze energiebesparingsplicht steeds vaker in de vergunningvoorschriften wordt opgenomen. Hiermee is er voor inrichtingen met een lopende vergunning echter nog niet altijd een energiebesparingsplicht. Per 1 juli 2023 komt hier verandering in, omdat de energiebesparingsplicht ook wordt opgenomen in de Wet milieubeheer. Hiermee dienen ook alle vergunningplichtige bedrijven met een verbruik van meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgasequivalent alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder uit te voeren en invulling te geven aan de vierjaarlijkse informatieplicht.

Informatieplicht én onderzoeksplicht

Voor grote energiegebruikers (verbruik > 10 miljoen kWh of 170.000 m3 aardgasequivalent) geldt daarnaast een onderzoeksplicht energiebesparing, waarbij activiteiten en processen van het bedrijf moeten worden geïnventariseerd en kosteneffectieve maatregelen moeten worden geïdentificeerd op basis van terugverdientijd. De deadline om invulling te geven aan deze onderzoeksplicht is 1 december 2023. Bij het onderzoek kan gebruik worden gemaakt van:

• De erkende maatregelenlijsten (EML) van de RVO voor de verschillende bedrijfstakken
• Het 'sjabloon isolatiescan' voor het in gebruik hebben van (verwarmde) opslagtanks en leidingwerk
• Het sjabloon 'Analyse aandrijfsystemen' voor het in gebruik hebben van aandrijfsystemen (pompen, compressoren) met een vermogen van meer dan 15 kW en een bedrijfsduur van meer dan 3000 uur per jaar.

3e ronde energie-audit EED

Naast de energiebesparingsplicht gaat halverwege 2023 ook de 3e ronde van de Europese Energy Efficiency Directive (EED) in. Bedrijven met meer dan 250 fte aan medewerkers of een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen dienen hiervoor een (nieuwe) energie-audit uit te voeren. De deadline voor het indienen van de 3e ronde EED is uiterlijk 31 december 2024 (4 jaar na de deadline voor de 2e ronde van de EED-audits). Alle auditplichtige bedrijven dienen derhalve voor deze datum een nieuwe energie-audit te hebben ingediend bij de RVO.

Gecombineerd vestigingsrapport

Omdat de energiebesparingsplicht en de EED qua onderzoeksinspanning voor een groot deel overeenkomen, kunnen deze onderzoeken ook worden gecombineerd. Hierbij moet in de rapportage aan de eisen voor beide onderzoeken wordt voldaan. Voor bedrijven met meer vestigingen geldt dat per vestiging één gecombineerd rapport kan worden opgesteld, waarin wordt voldaan aan de onderzoeksplicht en de EED-auditplicht. Dit vestigingsrapport vormt vervolgens onderdeel van de EED-auditplicht van het gehele bedrijf.

Neem voor vragen contact op met een van onze adviseurs.