Regeling energieprestatievergoeding (EPV) huur aangepast

08-05-2018

De energieprestatievergoeding (EPV) is een aanvullende maandelijkse vergoeding die huurders aan verhuurders betalen voor energiezuinige woningen. De verhuurders krijgen op deze manier een deel terug van hun investeringen om de huurwoningen energiezuinig te maken en stimuleren hiermee dat woningen energiezuinig gerenoveerd worden.

 


Wat is er veranderd?

Per 1 april is de regeling energieprestatievergoeding huur aangepast. Hierdoor is het ook mogelijk geworden om EPV aan te vragen voor woonruimten die zijn aangesloten op een warmtenet en waarbij de warmte niet volledig duurzaam is, of waarbij de warmte niet volledig op de woningen wordt opgewekt.

Toekenning EPV

Er zijn vier type woningen waarvoor EPV kan worden verkregen:

  1. Een woonruimte verwarmd met duurzame energie, opgewekt op de woning.
    Maximale vergoeding €1,40 /m²/maand.
  2. Een woonruimte met een aansluiting op het gasnet. Maximale vergoeding €1,15 /m²/maand.
  3. Een woonruimte verwarmd met op de woning opgewekte duurzame warmte, aangesloten op een warmtenet.
    Maximale vergoeding €0,70 /m²/maand.
  4. Een woonruimte die is aangesloten op een warmtenet en waarbij de warmte niet volledig duurzaam is, of niet volledig op de woning wordt opgewekt.
    Maximale vergoeding €0,70 /m²/maand.

Om de EPV toegekend te krijgen, dient aangetoond te worden dat aan elk van de gehanteerde criteria wordt voldaan. Deze criteria en bijbehorende maximale maandelijkse vergoedingen, treft u in deze tabellen.

Peutz is gecertificeerd en helpt u graag

In de regeling energieprestatievergoeding huur is vastgelegd dat de netto warmtevraag dient te worden bepaald door een bedrijf met een geldig procescertificaat. Dit procescertificaat dient te zijn opgesteld volgens de voorschriften bedoeld in BRL 9500, deel 00 (zoals vastgesteld op 31 augustus 2011) en deel 05 (zoals vastgesteld op 23 juni 2016). Peutz is gecertificeerd voor elk van de delen van de BRL 9500 en is daarmee bevoegd om rapportages netto warmtevraag op te stellen.

Hoe kom ik in aanmerking voor de EPV?

De netto warmtevraag wordt bepaald conform ISSO publicatie 82.5. Hierin is vastgelegd op welke wijze bewijslast dient te worden aangeleverd. Als de bewijslast niet aan de eisen voldoet, moet worden teruggevallen op (ongunstige) forfaitaire waarden. Om de EPV ten volle te kunnen benutten, is het van belang al vanaf de initiatieffase aandacht te hebben voor deze voorwaarden.  

Advisering door Peutz

Indien u hier meer informatie over wenst of indien u voor een project inzicht wilt krijgen in de benodigde maatregelen om in aanmerking te komen voor de EPV, kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs. Zij helpen u graag verder.

Contact
m.vanbeek [at] peutz.nl (Marco van Beek)
t.weekenstro [at] peutz.nl (Tim Weekenstro)
j.eijsackers [at] peutz.nl (Jerome Eijsackers)