Release AERIUS Calculator 2020

19-10-2020

Op 15 oktober 2020 vond de release van een nieuwe versie van AERIUS Calculator plaats. Met de AERIUS Calculator wordt de stikstofdepositie ter plaatse van de zogeheten Natura 2000-gebieden berekend ten gevolge van een project. Dat kan een kleinschalig project zijn, zoals de bouw van een woning, tot een grootschalige industriële ontwikkeling. Op grond van de uitkomsten van deze berekening wordt beoordeeld of een project vergunningplichtig is op grond van de Wet natuurbescherming, en zo ja, of zo'n vergunning verleend kan worden. De rekenmodule AERIUS Calculator is hiermee van essentieel belang voor de toestemming voor en vergunningverlening van projecten.

Waarom verandert de AERIUS Calculator?

Wetenschappelijke en ecologische inzichten ontwikkelen zich, zeker voor een onderwerp dat dusdanig in de belangstelling staat als stikstof. Omdat wettelijk bij de beoordeling van de stikstofdepositie de actuele kennis gebruikt moet worden, moet dat in de AERIUS Calculator worden opgenomen. De AERIUS versie 2019A wijzigt in 2020, waarin volgens de overheid de nieuwste inzichten, onder andere afkomstig van kennisinstituten zoals het RIVM, TNO, PBL en WUR, zijn verwerkt.

Wat wijzigt er?

In de Regeling natuurbescherming zal worden voorgeschreven dat de nieuwe versie, AERIUS Calculator 2020, gebruikt moet worden voor de vaststelling van de omvang van stikstofdepositie op een voor stikstof gevoelige habitat in een Natura 2000-gebied. In deze nieuwe versie worden onder andere wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot emissiefactoren, natuurgegevens, rekenmodellen en achtergronddepositie. Diverse emissiefactoren gaan verhoogd worden, en er gaat voor mobiele werktuigen onderscheid gemaakt worden in gebruik bij belasting en stationair draaien. Al deze wijzigingen kunnen leiden tot een hogere berekende stikstofdepositie. Het zal duidelijk zijn dat dat grote gevolgen kan hebben voor de vergunningplicht en voor de vergunbaarheid van projecten.

Wat betekent dit voor de Wnb-vergunningplicht?

Indien voor 15 oktober 2020 nog geen definitief besluit is genomen over de vergunning voor uw project, dan zullen de berekeningen opnieuw uitgevoerd moeten worden met de nieuwe versie van AERIUS Calculator. Ook kan het bij een definitief besluit dat nog niet onherroepelijk is, nodig zijn om een nieuwe berekening uit te voeren met de nieuwe versie van AERIUS Calculator. De uitkomsten van de berekeningen met de nieuwe versie van AERIUS Calculator zullen waarschijnlijk afwijken van eerdere uitkomsten. De berekende depositie kan zowel lager als hoger zijn dan eerder het geval was. In het laatste geval kan dat er toe leiden dat uw project vergunningplichtig is, terwijl dat op grond van de vorige versie van de AERIUS Calculator nog niet het geval was. Er kunnen meer emissiereducerende maatregelen nodig zijn, of een ecologisch onderzoek naar de gevolgen van een (gering) toenemende stikstofdepositie.

Wij ondersteunen u graag, met berekeningen met de AERIUS Calculator 2020, en met inzichtelijk maken wat dat voor uw project kan betekenen en zo nodig welke oplossingsrichting gekozen kan worden. Daarnaast zijn er nog steeds ingewikkelde situaties die buiten het toepassingsbereik van de AERIUS Calculator liggen. Ook dan kunnen wij u ondersteunen, met speciale reken- en eventueel zelfs meetmethoden, en argumentatie waarom die methoden tot een gelijkwaardig of beter inzicht en dus betere beoordeling van de stikstofdeposities leiden dan de AERIUS Calculator.