Update 'Aanpak Stikstof'

12-12-2019

Sinds de uitspraak van de Raad van State van 29 mei jl. is de stikstofproblematiek bijna dagelijks in het nieuws. De urgentie om te komen tot een oplossing voor met name de woningbouw, maar ook in de utiliteitsbouw en de industriële sector is hoog. De ontwikkelingen volgden elkaar de laatste maanden en weken in hoog tempo op. Op dit moment wordt door het kabinet hard gewerkt om de Spoedwet Aanpak Stikstof door de Eerste Kamer te krijgen.

Spoedwet  Aanpak Stikstof
Doelstelling van de Spoedwet Aanpak Stikstof is om de huidige stikstofbelasting verder terug te brengen en het intensiveren van het natuurherstel. De spoedwet voorziet onder meer in de mogelijkheid voor een drempelwaarde of een stikstofregistratiesysteem en biedt de grondslag om de stikstofuitstoot door de veehouderij via het veevoerspoor te reduceren. Dit zal vervolgens nog in ministeriële regelingen nader uitgewerkt moeten worden. Het wetsvoorstel is op 5 december jl. door de Tweede Kamer aangenomen, maar of de Eerste Kamer zal instemmen met het wetsvoorstel is op dit moment nog uiterst onzeker.

Beslisboom toestemmingsverlening
In het kader van  vergunningverlening kan enige houvast op dit moment nog steeds worden gehaald uit de Beslisboom 'Toestemmingsverlening stikstofdepositie bij nieuwe activiteiten'. Aan de hand van dit stappenplan kan worden vastgesteld of sprake is van vergunningplicht onder de Wet natuurbescherming. En welke instrumenten inzetbaar zijn om voor een natuurvergunning in aanmerking te komen (zoals intern of extern salderen).

Intern en extern salderen
Bij intern salderen maakt een bedrijf stikstofruimte vrij binnen het eigen project of op de eigen locatie. Bij extern salderen neemt een bedrijf stikstofruimte over van een ander bedrijf dat geheel of gedeeltelijk stopt. Op 10 december jl. hebben alle 12 provincies de (herziene) beleidsregels intern en extern salderen vastgesteld. De vorige beleidsregels van 8 oktober jl. zijn aangepast om beter te laten aansluiten op de praktijk. De nieuwe beleidsregels intern en extern salderen treden op vrijdag 13 december in werking.

Beslisboom stikstofdepositie