Waterstof als motor

27-05-2019

Waterstof is schoon, waterstof is een efficiënte energiedrager en waterstof kan opgewekt worden met zonne- of windenergie. Naast warmte komt er water vrij bij de verbranding van waterstof. Aandrijflijnen voor auto's en vrachtwagens op waterstof en zelfs in de toekomst industrieel materieel en scheepsvaart op waterstof zijn dus CO2-neutraal. Ook het schadelijke HC en NOx wordt bij verbranding van waterstof niet uitgestoten, een bijkomend voordeel. Waterstof lijkt daarmee de ideale manier om de energietransitie te ondersteunen.

Als energiedrager is waterstof wel een product dat nog deels in de kinderschoenen staat en waarvoor nog veel ontwikkelingen nodig zijn. Denk aan het gebruik van waterstof voor grotere typen motoren, van vrachtwagens tot scheepvaart, of voor de energiebehoefte in de industrie. Voor deze schaalvergroting is nog veel onderzoek noodzakelijk.  Middels testinstallaties wordt het gebruik van waterstof realistisch en rendabel.

Advisering door Peutz

Peutz is betrokken bij het in kaart brengen van de ruimtelijke en milieuhygiënische effecten van het gebruik van dergelijke testinstallatie. Belangrijkste aspecten in het kader van ruimtelijke ordening en milieu om deze testinstallaties mogelijk te maken is veiligheid, zowel naar de omgeving (opslag gevaarlijke stoffen) als op de arbeidsplaats (explosieveiligheid).

Naast de installaties om energie uit waterstof te halen is een distributienetwerk voor waterstof noodzakelijk om het gebruik ervan in de transportsector tot een succes te maken. Hiervoor wordt er op veel plaatsen toegewerkt naar het realiseren van waterstoftankstations. Peutz werkt mee aan het mogelijk maken van tankstations met name op het gebied van veiligheid. Wij merken dat met het oog op de energietransitie tankstationshouders geïnteresseerd raken in het aanbieden van waterstof. Hiervoor zal vaak wel een procedure moeten worden doorlopen. Ook kan een vergunningaanvraag ter sprake zijn. Peutz is voor deze procedures betrokken bij onder andere het inzichtelijk maken van de externe veiligheidsrisico's die waterstof met zich mee brengt.

Meer informatie: p.vanvugt [at] peutz.nl (Paul van Vugt) en t.kraaijenbrink [at] peutz.nl (Thomas Kraaijenbrink)