Wijzigingen Activiteitenbesluit per 23-10-2012 en 1-1-2013

23-10-2012

Per 23 oktober 2012 is het Activiteitenbesluit gewijzigd om fouten en omissies te corrigeren. Per 1 januari 2013 worden agrarische activiteiten en mogelijk een derde tranche bedrijven in het Activiteitenbesluit opgenomen.

Reparatiebesluit Ministerie I en M
Op dinsdag 23 oktober 2012 wordt het Activiteitenbesluit gewijzigd door een reparatiebesluit. Hiermee worden fouten, omissies en verkeerde verwijzingen gecorrigeerd (overigens ook in de Wabo, het Bor en nog enkele wetten, besluiten en regelingen). Hier zijn de wijzigingen te downloaden.

Agrarische activiteiten
Op 1 oktober 2012 is de “Wijziging Activiteitenbesluit agrarische activiteiten” gepubliceerd. Hiermee worden agrarische activiteiten onder de werking van het Activiteitenbesluit gebracht. Het gaat om activiteiten die nu nog zijn geregeld in de volgende besluiten:

 • Besluit landbouw;

 • Besluit glastuinbouw;

 • Besluit mestbassins milieubeheer;

 • Lozingenbesluit open teelt en veehouderij;

 • Lozingenbesluit bodembescherming.

Deze wijziging treedt op 1 januari 2013 in werking. Op de website van de overheid is de aangepaste versie van het Activiteitenbesluit te downloaden.

Derde tranche
Gepland is dat per 1 januari 2013 de derde tranche bedrijfstakken en activiteiten onder het Activiteitenbesluit worden gebracht. Dit betreft de volgende bedrijfstakken:

 • rubber- en kunststofverwerking (met enkele uitzonderingen);

 • industrieel vervaardigen van voedingsmiddelen (met enkele uitzonderingen);

 • schietinrichtingen (binnenschietbanen en paintball);

 • betonindustrie (betonmortel- en betonproductenindustrie);

 • grafische industrie (rotatieoffset, flexodruk en verpakkingsdiepdruk);

 • onderhoudsplaatsen voor trams, metro en treinen.

Van deze wijziging is nog geen definitieve tekst gepubliceerd.

Overige wijzigingen
Verder is het de bedoeling om per 1 januari 2013 de RIE (Europese Richtlijn Industriële Emissies) in het Activiteitenbesluit (en Wabo, Bor, Mor en Wm) op te nemen. Dan zullen het Besluit verbranden afvalstoffen en het Oplosmiddelenbesluit vervallen. Naar verwachting zal per 1 januari 2013 ook voor IPPC-inrichtingen hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit rechtstreeks gelden. Vergunningvoorschriften voor de onderwerpen die in hoofdstuk 3 geregeld zijn, worden dan in principe overbodig. Voor bestaande vergunningvoorschriften kan overgangsrecht van toepassing zijn.

Meer informatie over de wijzigingen is te vinden op de website van Infomil.

Contactpersoon: j.oostdijk [at] zoetermeer.peutz.nl (John Oostdijk)