CO2 emissiehandel en CO2 heffing

31-03-2022

Nederland doet mee aan het Europese systeem voor emissiehandel: het European Union Emissions Trading System (EU ETS). Het EU ETS is het grootste emissiehandelssysteem ter wereld, met ongeveer 10.000 Europese bedrijven die samen verantwoordelijk zijn voor 45% van de CO₂-uitstoot in de EU. De verplichtingen van het Kyoto-protocol en het Klimaatverdrag zijn de aanleiding geweest voor de inzet van emissiehandel. Landen die het Kyoto-protocol hebben ondertekend, zijn verplicht om de uitstoot van broeikasgassen te beperken.

Emissiehandel geeft bedrijven een keuze: betalen voor rechten om CO₂ uit te stoten of dat geld investeren in schonere productiemethoden zodat de CO₂-uitstoot – blijvend – omlaag gaat. Elk jaar komen er minder emissierechten beschikbaar. Bedrijven kunnen dus samen steeds minder CO₂ uitstoten. Daardoor wordt investeren in duurzaamheid steeds aantrekkelijker. Dat maakt emissiehandel een belangrijke methode om de internationale klimaatdoelstellingen en -afspraken te behalen.

Emissiehandel

In Nederland doen ongeveer 400 bedrijven mee aan het EU ETS. Deze deelname is verplicht: het gaat om de bedrijven die samen verantwoordelijk zijn voor ongeveer de helft van de uitstoot van CO₂ in Nederland.

CO2 uitstoot

Bij de deelname aan de CO₂ emissiehandel komt nogal wat kijken. Bedrijven moeten voor alle installaties een emissievergunning hebben. Voor deze emissievergunning moeten ze per installatie een zogenaamd monitoringsplan (MP) opstellen en door de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) laten goedkeuren. Vervolgens zijn ze verplicht het opgestelde MP actueel te houden, zodat het document altijd de feitelijke situatie beschrijft.

Om te voorkomen dat bedrijven door deze verplichtingen uit Europa vertrekken kunnen bepaalde bedrijfstakken aanspraak maken op gratis emissierechten. Thans wordt gestudeerd op mogelijkheden om dit systeem te vervangen door een systeem van Europese invoerheffingen om deze bedrijfstakken te beschermen tegen concurrentievervalsing. Het huidige systeem van gratis emissierechten komt hiermee in de toekomst mogelijk te vervallen.

Wij verzorgen bijvoorbeeld voor Asfaltcentrale Van der Lee in Lelystad al een groot aantal jaren de benodigde input voor de deelname aan de CO₂ emissiehandel. Jaarlijks verzamelen we op basis van het Monitoringsplan samen met Van der Lee de benodigde gegevens, plaatsen dat in de juiste formulieren en laten dat goedkeuren door de NEa. Van der Lee krijgt een bepaalde hoeveelheid CO₂ emissierechten gratis. Jaarlijks wordt bekeken of aanvullende rechten worden gekocht of wordt geïnvesteerd in schonere productiemethoden. De verwachting is dat de komende jaren de prijs van emissierechten gaat stijgen. Ook wordt overwogen om de gratis emissierechten af te schaffen. Hierdoor wordt het investeren in schonere productiemethoden aantrekkelijker.

Asfaltcentrale Van der Lee

Vanaf 2021 krijgen een aantal industriële bedrijven daarnaast te maken met de Nederlandse CO₂-heffing. De meeste van deze bedrijven zitten ook al in het Europese emissiehandelsysteem, maar voor bijvoorbeeld afvalverbrandinginstallaties of productiebedrijven van acyrylonitril of caprolactam zijn deze regels nieuw.

In principe betaal je heffing over de totale emissie van broeikasgassen, maar veel bedrijven hebben ook recht op dispensatie. De kosten en de dispensatierechten lopen voor de betrokken bedrijven al snel op naar meerdere tonnen per jaar.

Voor diverse opdrachtgevers voert Peutz de volgende werkzaamheden uit:

• De benodigde monitoringsplannen en emissieverslagen opstellen en indienen
• De hoeveel gratis emissierechten en dispensatierechten berekenen waar zij recht op hebben
• Gratis emissierechten en dispensatierechten aanvragen
• Adviseren over de opbrengst van schonere productiemethoden
• Adviseren over de opbrengst van betere meet- en monitoringsystemen

Neem voor meer informatie contact op met onze adviseurs.