De Kuiper Groep – Ketenanalyse CO2-prestatieladder

De Kuiper Groep is een multidisciplinair aannemersbedrijf dat diverse grote en kleine bouwprojecten uitvoert, zoals het realiseren van bruggen, gemalen, riool- en wegreconstructie en heiwerkzaamheden. Deze werkzaamheden en de daarbij benodigde bouwstoffen inclusief productie daarvan geven aanleiding tot emissie van CO2.

Werkzaamheden Peutz – CO2-ketenanalyse

In samenwerking met KWA – Kwaliteit Arbo Milieu en Projectmanagement en De Kuiper Groep is door Peutz een uitgebreide ketenanalyse uitgevoerd in het kader van de CO2-prestatieladder. Deze ketenanalyse is uitgevoerd voor de CO2-emissie in de productieketen van betonnen heipalen zoals in de bouwprojecten worden gebruikt door De Kuiper Groep. Bij de analyse is aandacht besteed aan de CO2-emissies ten gevolge van de winning en het transport van grondstoffen, productie en transport van de heipalen, het plaatsen van de heipalen en de verwijdering en sloop aan het eind van de levensduur. Uit het onderzoek volgt dat er een reductie in de CO2-emissie zou kunnen worden gerealiseerd door bijvoorbeeld gebruik te maken van een ander soort cement of van cementvrij beton. Daarnaast is het mogelijk om betongranulaat te gebruiken in plaats van grind, waarmee "oud" beton kan worden hergebruikt.

CO2-prestatieladder

De CO2-prestatieladder is een CO2-managementsysteem van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. Met dit systeem kunnen bedrijven inzicht krijgen in de CO2-emissies die door het bedrijf worden veroorzaakt. De prestatieladder bestaat uit vijf niveaus. Voor het hoogste niveau 5 dient er verder gekeken worden dan de emissies van het bedrijf zelf, maar dient ook te worden gekeken naar CO2-emissies die niet binnen het bedrijf plaatsvinden, maar wel direct zijn gerelateerd aan de bedrijfsvoering. Hierbij kan gedacht worden aan emissies ten gevolge van de winning van grondstoffen, de productie en het vervoer van gebruikte producten. Bedrijven die een certificering op niveau 5 van de CO2-prestatieladder ambiëren dienen hiertoe een ketenanalyse op te stellen voor één van hun producten of diensten.

Opdrachtgever
De Kuiper Groep