Schoemaker Plantage

Vanuit stedenbouwkundig oogpunt bestaat de wens om het voormalige TNO-terrein aan de Schoemakerstraat te Delft een nieuwe bestemming ten behoeve van woningbouw te geven. Het onderhavige terrein ligt binnen de zone van Rijksweg 13, de Kruithuisweg (N470) en de Schoemakerstraat.

Daar de nieuw te realiseren woningbouw niet past binnen het vigerende bestemmingsplan dient hiervoor een nieuw bestemmingsplan te worden opgesteld; conform de Wet geluidhinder (Wgh) en het geluidbeleid van de gemeente Delft worden grenswaarden gesteld aan de geluidbelasting op de gevels van de geprojecteerde woningen. Aangezien dit strikte grenswaarden zijn houdt dit een beperking in van de bebouwingsmogelijkheden c.q. woningvormen. Om binnen deze wettelijke kaders een maximale flexibiliteit te behouden is voor deze woningbouw de Interimwet Stad- en Milieubenadering toegepast. Hiertoe zijn binnen het plangebied compenserende maatregelen genomen, zoals een aangescherpte eis ten aanzien van de contactgeluidisolatie tussen woningen, waarbij door middel van een Stap 3 besluit onder voorwaarden van de maximale grenswaarde van 53 dB kan worden afgeweken (tot 60 dB).

Bijdrage van Peutz

Door Peutz is op basis van akoestische computer simulatiemodellen geadviseerd inzake mogelijke bebouwingsvormen alsmede gebouwvormen van afschermende bebouwing. Wat betreft de afschermende bebouwing is eveneens de invloed onderzocht van openingen (in deze bebouwing) op de geluidbelasting ter hoogte van achterliggende woningen. Teneinde deze openingen in de akoestische computerrekenmodellen te kunnen simuleren zijn geluidmetingen in het veld uitgevoerd.

Opdrachtgever
AM Wonen
Stad
Delft
Land
Nederland