Actualisatie AERIUS uitgesteld

12-11-2022

Afgelopen week heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een fout geconstateerd in de berekening van de lijst met de top 100 grootste ammoniakuitstoters. Om te voorkomen dat dit ook doorwerkt in de nieuwe versie van het AERIUS instrumentarium, doet het RIVM momenteel onderzoek. Daardoor is de eerder aangekondigde releasedatum van 22 november 2022 voor de actualisatie van AERIUS helaas niet haalbaar.

De geconstateerde fout heeft betrekking op de emissiefactor die is toegewezen aan diverse varkens- en pluimveestallen. Dit werkt mogelijk ook door op de nieuwe versie van AERIUS Calculator en Monitor. De actualisatie gaat pas door als zeker is dat voor pluimvee- en varkensstallen de juiste emissiefactoren in het systeem zitten. Hier wordt achter de schermen hard aan gewerkt. De fout heeft geen invloed op AERIUS Calculator 2021, de nu wettelijk voorgeschreven versie in het kader van toestemmingverlening.

Gevolgen voor lopende vergunningprocedures

Zoals elk jaar liggen procedures voor vergunningverlening tijdelijk stil in afwachting van de actualisatie. Het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het RIVM geven volgende week een update over de ontwikkelingen en de nieuwe releasedatum. Zodra de nieuwe releasedatum bekend is, wordt duidelijk wat het uitstel betekent voor toestemmingverlening. Het advies is daarom om voor nieuwe vergunningaanvragen nu nog geen berekeningen te maken en nadere berichtgeving af te wachten.

Hieronder volgt de inhoud van het document: 'Vraag en antwoord actualisatie AERIUS uitgesteld' van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Waarom heeft de rekenfout in emissies toegewezen aan varkens- en pluimveestallen invloed op de actualisatie van AERIUS?

De geconstateerde fout heeft betrekking op de ruimtelijke verdeling van alle Nederlandse stalemissies, zoals die in de totale depositie is opgenomen. De aanstaande AERIUS producten Calculator en Monitor versie 2022 bevatten deze totale depositie. De actualisatie kan pas doorgaan als er een duidelijk en compleet beeld is van de gevolgen van de onjuiste emissiefactoren op het instrumentarium en de fouten zijn hersteld. Door het RIVM wordt daar nu grondig onderzoek naar gedaan, zodat we kunnen blijven vertrouwen op de informatie via het RIVM beschikbaar komt.

Waarom raadt u aan nu geen berekeningen in de huidige versie van AERIUS Calculator te maken voor nieuwe vergunningaanvragen?

Na de actualisatie wordt het gebruik van AERIUS Calculator versie 2022 in de Regeling natuurbescherming voorgeschreven als het te gebruiken instrument voor toestemmingverlening. Bij lopende procedures zal daardoor een nieuwe berekening uitgevoerd moeten worden. Deze nieuwe berekening geeft mogelijk andere resultaten. Gezien de doorlooptijd van aanvraag tot definitief besluit, zullen aanvragen die nu worden ingediend waarschijnlijk pas na de actualisatie van AERIUS een definitief besluit kunnen ontvangen. Voor nieuwe aanvragen kan het daarom verstandig zijn om op de nieuwe versie van AERIUS Calculator te wachten.

Het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het RIVM geven volgende week een update over de ontwikkelingen en de nieuwe releasedatum. Zodra de nieuwe releasedatum bekend is, wordt duidelijk wat het uitstel betekent voor toestemmingverlening. Het advies is daarom om voor nieuwe vergunningaanvragen nu nog geen berekeningen te maken en nadere berichtgeving af te wachten.

Wat betekent een actualisatie van AERIUS voor de lopende vergunningprocedures?

Initiatiefnemers kunnen na een actualisatie van AERIUS andere uitkomsten van de berekeningen krijgen met de nieuwe versie van Calculator. Als het bevoegd gezag vóór de nieuwe release nog geen definitief toestemmingsbesluit heeft genomen, moet de berekening opnieuw uitgevoerd worden met de nieuwe versie. Ook als het bevoegd gezag een definitief besluit heeft genomen, is er altijd nog een periode totdat dit besluit onherroepelijk is. Een definitief besluit kan dan worden aangevochten. Het kan dan nodig zijn dat de initiatiefnemer een herberekening uitvoert met de nieuwe versie.

Het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het RIVM geven volgende week een update over de ontwikkelingen en de nieuwe releasedatum. Zodra de nieuwe releasedatum bekend is, wordt duidelijk wat het uitstel betekent voor toestemmingverlening. Het advies is daarom om voor nieuwe vergunningaanvragen nu nog geen berekeningen te maken en nadere berichtgeving af te wachten.

Wat doet het RIVM om te voorkomen dat een dergelijke fout niet meer voor kan komen?

Het RIVM heeft aangegeven een intern onderzoek naar uit te voeren naar de oorzaak van deze fout. Daarnaast wordt er een algemene evaluatie naar de kwaliteitsbewakende processen binnen het RIVM uitgevoerd, waarbij ook externe partijen betrokken worden.

 

Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met een van onze adviseurs.