Besluit op de vormvrije m.e.r.-beoordeling geen indieningsvereiste voor omgevingsvergunning milieu meer!

01-02-2021

Sinds 1 januari is de verzamelwet IenW 2019 van kracht, waardoor onder andere het besluit op de vormvrije m.e.r.-beoordeling geen indieningsvereiste meer is voor de omgevingsvergunning milieu. Voor veel projecten betekent dit een kortere totale proceduretijd.

M.e.r.-plichtige en m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteiten

Het Besluit m.e.r. maakt onderscheid naar m.e.r.-plichtige activiteiten en m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteiten. In onderdeel C van de bijlage bij dit Besluit is vermeld voor welke activiteiten verplicht een MER (milieueffectrapportage) moet worden opgesteld, voordat een (m.e.r.-plichtig) besluit mag worden genomen.

Beoordeling bevoegd gezag

In onderdeel D is vermeld welke activiteiten m.e.r.-beoordelingsplichtig zijn. Voor deze categorie activiteiten moet het bevoegd gezag beoordelen of op basis van ‘belangrijke nadelige gevolgen die de voorgenomen activiteit voor het milieu kan hebben’, een m.e.r.-procedure noodzakelijk is. Uitgangspunt van de m.e.r.-beoordeling is het ‘Nee, tenzij-principe’. Dat betekent dat alleen een MER hoeft te worden opgesteld, wanneer er omstandigheden zijn die (waarschijnlijk) leiden tot belangrijke nadelige milieugevolgen.

Vormvrije m.e.r.-beoordeling in een aanmeldingsnotitie

Voor activiteiten met een omvang kleiner dan vermeld in bijlage D dient een zogenaamde "vormvrije m.e.r.-beoordeling" (vaak in de vorm van een aanmeldingsnotitie) te worden opgesteld, op basis waarvan het bevoegd gezag een besluit moet nemen. Na dit besluit (in veel gevallen dat geen MER noodzakelijk is), kon tot 1 januari 2021 de omgevingsvergunningaanvraag milieu pas worden ingediend. Deze extra procedurestap is verdwenen: vanaf 1 januari 2021 mogen beide procedures gelijktijdig lopen en is het besluit op de vormvrije m.e.r.-beoordeling geen indieningsvereiste meer voor de omgevingsvergunning milieu!

Neem voor meer informatie contact op met een van onze adviseurs of ga naar verzamelwet-ienw-2019-mer-beoordelingsbesluit