Digitale verplichting Wro uitgesteld tot 1 januari 2010

08-04-2009

De nieuwe Wet ruimtelijke ordening is in werking getreden op 1 juli 2008. Deze wet regelt onder andere hoe bestemmingsplannen worden opgesteld. In de wet was opgenomen dat alle bestemmingsplannen vanaf 1 juli 2009 digitaal moeten worden voorbereid, vastgesteld, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt volgens de Regeling Standaarden ruimtelijke ordening. Het ministerie van VROM, de VNG en het IPO hebben gezamenlijk besloten tot uitstel van de inwerkingtreding van de digitale verplichtingen naar 1 januari 2010. Reden van het uitstel is dat slechts ca. 60% van de gemeenten verwacht per 1 juli 2009 voldoende voorbereid te zijn op de digitale verplichtingen. VROM, IPO en VNG achten de risico's te groot wanneer er grotere of kleinere fouten in de digitale processen zouden optreden en hebben daarom de inwerkingtreding van de digitale paragraaf met een half jaar uitgesteld. De drie instanties hebben afgesproken alles op alles te zetten om er voor te zorgen dat departementen, gemeenten en provincies voldoende voorbereid zijn op de digitale aspecten van de Wro per 1 januari 2010.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
dhr. T. Kessen (t.kessen [at] mook.peutz.nl (t[dot]kessen[at]mook[dot]peutz[dot]nl)) of
dhr. K. van der Nat (k.vandernat [at] zoetermeer.peutz.nl (k[dot]vandernat[at]zoetermeer[dot]peutz[dot]nl))

Bron: www.energievergelijk.nl/onderwerpen/vrom