Hybride AI-gedreven geluidmonitoringssysteem

27-09-2022

Door stedelijke verdichting leeft een grotere bevolkingsgroep in dezelfde stedelijke ruimte. Hierdoor kan er een spanningsveld ontstaan tussen de ontplooiing van economische activiteiten en de woonomgeving. Om de economische activiteit binnen kaders te houden en zo geluidhinder zoveel mogelijk te voorkomen, is het belangrijk dat geluidmonitoringsonderzoeken leiden tot een genuanceerd beeld van de oorsprong van optredende geluidniveaus.

 

Hybride AI-gedreven geluidmonitoringssysteem

Er gelden wettelijke geluidgrenswaarden voor geluid bij bouwwerkzaamheden. Als die overschreden worden kan de overheid besluiten om de bouw stil te leggen. Om een dergelijke situatie te voorkomen is een gedetailleerd beeld van de bijdrage van de bouwwerkzaamheden op het optredende geluidniveau noodzakelijk. Alleen dan is tijdige en gerichte bijsturing mogelijk. Maar bij geluidmonitoring in de omgeving van een activiteit is het niet altijd duidelijk wat de oorsprong van geluid is. Er kan sprake zijn van stoorgeluid. Dat is geluid dat wordt veroorzaakt door andere geluidsbronnen dan die waarvan we het geluidsniveau willen monitoren. We hebben hiervoor een hybride AI-gedreven geluidmonitoringssysteem ontwikkeld, zodat we exact kunnen duiden wie of wat geluid produceert dat kan leiden tot geluidhinder.

Combinatie van een fysisch model en een AI-algoritme

De gemeten geluidniveaus in de woonomgeving tijdens bouwwerkzaamheden zijn een optelsom van het geluid van bouwwerkzaamheden en andere geluiden in de (stedelijke) omgeving. Om te kunnen toetsen aan geluidvoorschriften voor bouwwerkzaamheden moeten we het geluid van de omgeving kunnen scheiden van het geluid gerelateerd aan de bouw. Ons hybride AI-gedreven systeem is een combinatie van een fysisch model en een AI-algoritme, welke samengesteld de gemeten geluidniveaus duiden. Enerzijds maakt het gebruik van de kracht van AI om verbanden in complexe datasets te doorgronden en anderzijds maakt het gebruik van de fysica van geluidoverdracht, waardoor de duiding van het gemeten geluidniveau goed interpreteerbaar is.

Voorbeeld geluidmonitoringproject

voorbeeld van een geluidmonitoringproject

Tijdens de bouw van een distributiecentrum in de nabijheid van woningen geven met name heiwerkzaamheden kans op een verhoogde geluidbelasting ter hoogte van de woningen. Om geen (langdurige) ontheffingsprocedure te hoeven opstarten dient de dagwaarde bij de woningen als gevolg van de bouwwerkzaamheden te voldoen aan meervoudige criteria, onder andere dat deze lager is dan 80 dB(A).

Geluidmontoring zónder metingen in de woonomgeving

Langdurig onbemande monitoring bij de woningen is lang niet altijd mogelijk. En bemande brongerichte metingen van de geluidniveaus van de hei-installaties over langere duur uitvoeren is zeer kostbaar. Wij lossen dit op door op een tweetal locaties op de rand van het bouwterrein de optredende geluidniveaus te meten en op de hei-installaties GPS-ontvangers te installeren. Het hybride AI-gedreven geluidmonitoringssysteem berekent de bronvermogens van de hei-installaties. Vervolgens berekent het systeem via extrapolatie de geluidniveaus bij de woningen. De web-portal geeft de optredende dagwaarden bij de woningen als gevolg van de hei-werkzaamheden weer. Ook kunnen signaalwaarden ingesteld worden zodat sturing kan worden gegeven aan de werkzaamheden om binnen de kaders van de geluidvoorschriften te blijven. Met dit systeem is het dus mogelijk geluidmontoring uit te voeren zónder metingen in de woonomgeving.

Geluid- en gpsdata

Adaptief, schaalbaar en breed inzetbaar

Naast toepassing van dit systeem met geluid- en gpsdata, kan dit systeem ook worden ingezet om op basis van enkel geluiddata, gemeten op meerdere posities, de geluidemissie binnen een gebied te bepalen. Het hybride AI-gedreven geluidmonitoringssysteem is adaptief, schaalbaar en breed inzetbaar. Zo kan het bijvoorbeeld ook gebruikt worden voor het in kaart brengen van de geluidbijdrage van infrastructuur in een gebied of om de geluidemissie van evenementen te bepalen. Wilt u meer weten over wat ons hybride AI-gedreven geluidmonitoringssysteem, neem dan contact op met onze adviseurs.