Geluidnormen windparken ter discussie?

09-07-2021

Recent oordeelde de Raad van State dat de algemene normen voor geluid en slagschaduw van windturbines niet zonder meer gebruikt mogen worden bij windparken. Voor Nederland betekent dit een nieuwe wending in de discussie rond windenergie op land, veroorzaakt door de toenemende weerstand vanuit de omgeving.

Windturbines en windparken zijn in de afgelopen jaren qua vermogen, hoogte en omvang enorm gegroeid en milieueffecten spelen in brede zin een steeds grotere rol bij ruimtelijke ontwikkelingen. In de uitspraak geeft de rechter aan dat robuust aangetoond moet worden dat de gebruikte normstelling voldoende bescherming biedt aan omwonenden. Zo niet, dan kan een initiatief geen doorgang vinden.

De Raad van State neemt de redenering over die het Europese Hof in 2018 hanteerde bij een zaak in België (het Nevele-arrest) waardoor een milieueffect beoordeling nodig is ter onderbouwing van de te hanteren normen. Deze milieueffect beoordeling zal door het Rijk moeten worden opgesteld. Totdat deze milieueffect beoordeling er is ligt de bouw van nieuwe windparken stil.

Bij de overgang van fossiele naar (meer) duurzame energieopwekking is (grootschalige) windenergie op dit moment de economisch meest rendabele vorm. Tegelijkertijd is er (wereldwijd) discussie over met name geluid vanwege windturbines. Dat er gezondheidseffecten zijn te verwachten bij geluidniveaus hoger dan 45 dB Lden is door de WHO bevestigd in de Noise guideline uit 2018. Tot op heden gold in Nederland een grenswaarde van 47 dB Lden voor windparken.

De geluidontwikkelingen van windturbines staan niet stil. Peutz voert regelmatig geluidmetingen in de praktijk uit bij windparken en nieuwe, prototype windturbines. Uit de metingen blijkt dat de laatste jaren door technische ontwikkelingen de windturbines significant stiller zijn geworden. Gezien de recente ontwikkelingen is er een bestendige noodzaak voor de windturbine fabrikanten om voortdurend stillere turbines te ontwikkelen en te bouwen. Een presentatie over de energietransitie en geluid van windturbines vindt u hier.