Last call: Informatieplicht energiebesparing voor 1 juli 2019

27-05-2019

Veel bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn verplicht om erkende energiebesparende maatregelen te treffen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Met de inwerkingtreding van de Informatieplicht energiebesparing worden bedrijven nu ook verplicht om voor 1 juli 2019 aan het bevoegd gezag te rapporteren welke energiebesparende maatregelen getroffen zijn.

Informatieplicht voor bedrijven

Met de informatieplicht wordt beoogd om de energiebesparing en de daarmee samenhangende CO2-reductie te bevorderen. De informatieplicht geldt voor bedrijven met een energieverbruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar. Uitzondering op de informatieplicht hierop vormen  onder meer vergunningplichtige bedrijven (type C inrichting) en bedrijven die deelnemen aan de Europese Emissie Handelssysteem of aan het convenant Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3).

 

Inmiddels is voor 19 bedrijfstakken een lijst opgesteld met erkende energiebesparende maatregelen. Valt uw bedrijf of instelling onder de informatieplicht? Dan moet u uiterlijk 1 juli 2019 aan het bevoegd gezag rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen. Als uitgangspunt gebruikt u de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) voor uw bedrijfstak.

Advisering door Peutz

Peutz voert energiebesparingsonderzoeken en energie-audits uit en kan u vanuit een integrale benadering optimaal adviseren over te maken keuzen en ondersteuning bieden om invulling te geven aan de informatieplicht energiebesparing.

Mocht u vragen hebben wat wij voor u kunnen betekenen neem dan gerust contact op met j.vanhees [at] peutz.nl (Jeroen van Hees) (Zoetermeer), j.harbers [at] peutz.nl (Jasper Harbers) (Mook) of g.lassche [at] peutz.nl (Gert Lassche) (Groningen).