Nieuwe geluidregels zetten streep door bouw 380.000 huizen! Hoe zit dat nu precies?

21-08-2020

De afgelopen tijd zijn er verontrustende krantenartikelen verschenen over de gewijzigde geluidregelgeving (nog in ontwerp) in de nieuwe Omgevingswet. Deze wijziging dreigt grote consequenties te hebben voor de woningbouw in Nederland. Hoe zit dat nu precies? 

Goed woon- en leefklimaat

Als je woningen wilt bouwen, dan moet je voldoen aan de beginselen van ‘goede ruimtelijke ordening’. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is geluid. Zo bepaalt de Wet geluidhinder of een locatie qua geluid geschikt is voor woningbouw of niet. Naast deze wet, zijn er soms ook nog extra eisen vanuit de gemeente om een goed woon- en leefklimaat te garanderen. Wij voeren geluidshinderonderzoeken uit om te kijken of een locatie geschikt is voor woninbouw op basis van de Wet geluidhinder.

Geluidshinderonderzoek

We beginnen met het in kaart brengen van alle geluidsbronnen. Als er sprake is van meerdere bronnen, bijvoorbeeld wegverkeer, railverkeer en vliegverkeer, dan toetsen we de bronnen afzonderlijk én we kijken naar het gecumuleerde geluidsniveau. Omdat niet iedere geluidbron even hinderlijk is, is er een standaard weging toegekend aan het soort hinder. Railverkeer is bijvoorbeeld minder hinderlijk dan vliegverkeer. Het uiteindelijke getal dat uit onze berekening komt, zegt iets over de mate van hinder.

Geluid in de nieuwe Omgevingswet

In 2022 wordt de nieuwe Omgevingswet ingevoerd. Een van de wijzigingen die een behoorlijke impact zal hebben op de woningbouw is de weging van vliegtuiglawaai. In de praktijk blijkt deze overlast vele malen zwaarder te wegen dan tot nu toe is toegekend. Nu de weging is aangepast, krijgen veel locaties waar nu gebouwd mag worden opeens de kwalificatie 'tamelijk slecht' of 'slecht'. Een gemeente zal waarschijnlijk terughoudend zijn om een vergunning te verlenen voor woningbouw op een locatie met die kwalificatie. Daarnaast draagt een dergelijke kwalificatie ook niet positief bij aan een juridische toets, als iemand bezwaar aantekent tegen de plannen. En zo zijn er diverse locaties in Nederland waar nu gebouwd kan worden en na 2022 niet meer of in ieder geval niet zonder slag of stoot.

Rekenvoorbeeld: geluidbelasting vanwege wegverkeer 58 dB en vanwege luchtvaart 50 dB

Nu: gecumuleerde geluidbelasting nu: 58 dB weg + 50 dB(A) luchtvaart = 60 dB - kwalificatie van het woon- en leefklimaat matig.
Na 2022: gecumuleerde geluidbelasting straks 58 dB weg + 50 dB(A) luchtvaart = 68 dB - kwalificatie van het woon- en leefklimaat slecht.

Zelfde locatie, zelfde geluidbelasting. Volgens de huidige regels matig, straks 'opeens' slecht.

LocatieSchiphol
Beperking bebouwing Schiphol

Minder woningen, hinderreductie of een aanpassing van de nieuwe weging?

Betekent dit dat er in de afgelopen jaren heel veel woningen gebouwd zijn, waar we nu spijt van zouden moeten hebben? En hoe zit het met de bouwplannen die al goedgekeurd zijn, terwijl er op deze locaties na 2022 waarschijnlijk niet meer gebouwd zou worden? Veel plannen voor woningbouw rondom luchthavens komen door de nieuwe weging van vliegtuiglawaai enorm in de knel. Kan er überhaupt nog wel gebouwd worden, moet er meer ingezet worden op hinderreductie of leidt deze commotie tot een aanpassing van de nieuwe weging?

Heeft u vragen, neem dan contact op met een van onze adviseurs.