Nieuwe norm: piekgeluiden en slaapverstoring

20-04-2017

Piekgeluiden kunnen leiden tot slaapverstoring. Het ontwerpbesluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), dat onderdeel uitmaakt van de nieuwe Omgevingswet, introduceert een nieuwe normering voor piekgeluiden. Deze normering is gebaseerd op onderzoek van Peutz.

Momenteel buigt de Tweede Kamer zich over dit voorstel (zie Kamerbrief).

In de nacht geldt er nu, op basis van het Activiteitenbesluit, voor elk piekgeluid een norm van 60 dB(A). Slaapverstoring, waartegen de pieknorm bescherming moet bieden, wordt echter met name bepaald door de snelheid waarmee het geluid toeneemt (de zogenaamde stijgsnelheid). Het niveau van het piekgeluid speelt hierbij een beperktere rol. In onze rapportage wordt nader ingegaan op de wetenschappelijke onderzoeksresultaten van o.a. het RIVM, TNO en de Gezondheidsraad die aan deze conclusie ten grondslag ligt.

De door ons voorgestelde pieknormering maakt dan ook onderscheid naar de aard en dus ook de herkomst (de bron) van het piekgeluid. Voor piekgeluid als gevolg van de aandrijving van vrachtwagens, waarbij het geluid relatief langzaam toe- en weer afneemt, is een grenswaarde van 70 dB(A) voorgesteld. Deze grenswaarde is voor meer vergelijkbare geluidbronnen toepasbaar. Echter, vooralsnog blijft het beperkt tot het aandrijfgeluid van transportmiddelen. Voor alle overige piekgeluiden gaat een norm gelden van 65 dB(A) in de nachtperiode.

De nieuwe grenswaarden voor piekgeluiden liggen “getalsmatig” hoger dan de huidige normen. Uit de onderzoeksgegevens blijkt echter dat deze nieuwe pieknormen reeds een afdoende bescherming bieden tegen slaapverstoring. Hierbij is rekening gehouden met woningen met minder goede geluidwering en met eventuele extra slaapverstoring die het gevolg kan zijn van het herhaald optreden van piekgeluiden.

Contactpersoon: e.debeer [at] peutz.nl (subject: Nieuwe%20norm%3A%20piekgeluiden%20en%20slaapverstoring) (Eugène de Beer)