Op naar een frisse kinderopvang

11-10-2016

Op 1 april 2017 moeten alle bestaande kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit 2012. Voor de bestaande bouw zijn de ventilatie-eisen aangescherpt, dit heeft consequenties voor met name de slaapruimten.Veel kinderopvanglocaties zijn gehuisvest in een oud of bestaand (school)gebouw. Uit een door Peutz bv voor stichting DAKkindercentra verricht onderzoek binnen 20 kinderdagverblijven en peuterspeelzalen blijkt dat momenteel niet wordt voldaan aan de bestaande regelgeving, laat staan aan de nieuwe ventilatie-eisen die per 1 april 2017 van kracht worden. Het is de hoogste tijd voor actie.

Wijzigingen ventilatie

De wijzigingen die in het Bouwbesluit 2012 zijn doorgevoerd betreffen vooral de eisen voor de gewone/continue ventilatievoorziening (spuiventilatie ongewijzigd). De huidige eisen zijn nu nog gebaseerd op de ventilatiehoeveelheid per vierkante meter vloeroppervlak, volgens de nieuwe eisen moet dit worden gebaseerd op het aantal toegestane personen in een ruimte. Voor de speellokalen en andere verblijfsgebieden heeft dit niet of nauwelijks gevolgen, maar voor de slaapruimten resulteert dit in een aanzienlijk grotere hoeveelheid benodigde ventilatielucht. Afhankelijk van het aantal (stapel)bedden zijn een factor 2 tot 3 hogere ventilatiedebieten vereist. Adviesbureau Peutz inventariseert waar ventilatievoorzieningen aanwezig zijn, bepaalt wat hiervan de capaciteit is en adviseert de houder van de accommodatie op maat een aanpassing c.q. voorziening waarmee kan worden voldaan aan de nieuwe ventilatie-eisen. Daarbij wordt rekening gehouden met zowel bouwkundige als installatietechnische voorzieningen en ook gebruiksaspecten alsmede het installatiegeluid. Een en ander met als einddoel: rustig slapen en gezond weer op(vang).

BOinK, BOinK, BOinK

Hoofdpijn, vermoeidheid, slijmvliesirritaties, overdracht van infectieziekten en astma-aanvallen. Steeds meer kinderen worden hiermee geconfronteerd door een onvoldoende of slechte luchtkwaliteit, als gevolg van het niet voldoende of slecht ventileren van de ruimten waarin zij gedurende een relatief lange tijd van de dag verblijven. Voldoende luchtverversing, goed gebruik van de bouwkundige en installatietechnische voorzieningen en een adequaat schoonmaakregime zouden vanzelfsprekend moeten zijn. Helaas wijst de praktijk veelvuldig anders uit. Meer en effectiever ventileren in de speellokalen maar met name in de slaapruimten is noodzakelijk. Het belang van een gezond ontwikkeld kind moet voorop staan, toch ook voor de ouders binnen de Belangenvereniging Ouders in de Kinderopvang?

Fris en stil

Voor verbetering van de luchtverversing moet in veel kinderdagverblijven (met name in slaapruimten) een oplossing gevonden worden die goed aansluit op de bestaande situatie. De nadruk ligt daarbij vanuit de nieuwe eisen sterk op de luchtkwaliteit; de temperatuurbeheersing en het installatiegeluid mogen natuurlijk niet vergeten worden. De ventilatoren die zorgen voor de aanvoer/afvoer van frisse lucht moeten voldoende gedempt worden voor een echt comfortabel binnenmilieu. Een fris èn stil kinderdagverblijf dat jaren gezond vooruit kan.

Meer informatie?

Neem contact op met een van onze adviseurs