Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) nu en in de toekomst

26-01-2021

De overheid en bedrijven focussen zich steeds meer op de zogenaamde Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). ZZS zijn stoffen met (een van) de volgende eigenschappen: giftig bij lage concentraties, hopen op in het milieu, niet of zeer moeilijk afbreekbaar, kankerverwekkend of veroorzaken van erfelijke schade of schadelijk voor de voortplanting. Het huidige overheidsbeleid verplicht bedrijven hun lozingen en emissie van ZZS naar lucht en water te voorkomen. Als dat niet haalbaar is, dan moeten de emissies zoveel mogelijk worden beperkt (minimalisatieverplichting).

Overzicht ZZS

Een overzicht van alle ZZS is opgenomen in de RIVM verzameling ZZS, deze lijst is een Europese samenvoeging van de lijsten in de REACH-verordening, POP-verordening, GHS-verordening, Ospar-verdrag en de kaderrichtlijn water.

Vermijdings- en reductie programma ZZS

Om ZZS uit de leefomgeving te weren zijn er drie stappen: bronaanpak, minimalisatie en continu verbeteren. Deze stappen zijn uitgewerkt in het vermijdings- en reductie programma ZZS. Bedrijven met emissies van ZZS moeten zo’n programma opstellen. In dit programma onderzoekt het bedrijf de mogelijkheden voor bronaanpak en reductiemaatregelen.ZZS

Minimalisatie ZZS emissie

In de aankomende Omgevingswet zijn verschillende passages met betrekking tot ZZS opgenomen met het doel de emissie van ZZS te minimaliseren. Gedacht moet worden aan een informatieplicht, een vermijdings- en reductieprogramma en grenswaarden voor verschillende stofklassen. Belangrijk verschil met de huidige regelgeving is dat het voor de overheid mogelijk wordt om lokaal beleid te maken , waarbij ZZS-emissies worden uitgesloten in bijvoorbeeld een omgevingsplan.

Wij ondersteunen bedrijven bij het in kaart brengen van de emissiesituatie en bij het opstellen van een vermijdings- en reductieprogramma met bronaanpak en reductiemaatregelen. We combineren onze brede deskundigheid met specialistische diepgang, wat resulteert in een goed onderbouwd advies op maat. Neem voor vragen contact op met onze adviseurs.