Kwantitatieve risicoanalyse (QRA)

Op basis van de resultaten van een kwantitatieve risicoanalyse (QRA) wordt gekeken of de beschouwde situatie inpasbaar of vergunbaar is. Hiertoe vindt toetsing aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving op het gebied van externe veiligheid plaats. In een QRA worden de relevante risico's voor de omgeving gemodelleerd, die de activiteiten met gevaarlijke stoffen met zich meebrengen. Dit kunnen risico's betreffen van op- en overslag, productie of transport (over spoor, weg, water of door buisleidingen). Een uitzonderlijke QRA kan worden uitgevoerd voor bouwplannen nabij een luchthaven of helihaven, danwel ten behoeve van de realisatie van een luchthaven of helihaven.

Peutz beschikt over de benodigde expertise en de benodigde rekenpaketten om een QRA uit te voeren. Bedrijven die onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) vallen, dienen een QRA uit te voeren, indien de vaste veiligheidsafstanden uit de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) niet van toepassing zijn.

Het bevoegd gezag kan op basis van artikel 4.2 van de Regeling omgevingsrecht (Mor). Voor bedrijven die onder het Activiteitenbesluit vallen (type A en type B bedrijven) gelden de vaste veiligheidsafstanden, indien van toepassing. Peutz beschikt over de volgende rekenpaketten om een QRA mee uit te voeren:

  • Safeti-NL: het gebruik van Safeti-NL voor (niet categoriale) Bevi-bedrijven is voorgeschreven in het Revi.
  • RBMII: voor het transport van gevaarlijke stoffen over de weg, het water en het spoor.
  • Carola: voor het transport van aardgas door hogedruk aardgasleidingen.
  • GEVERS: voor vliegbewegingen van vliegtuigen en helikopters.
  • Proteus II: milieurisicoanalyse (MRA) bij opslag van (milieu)gevaarlijke stoffen/ milieurisico's voor oppervlaktewater.

Vaste veiligheidsafstanden

Vaste veiligheidsafstanden uit het REVI gelden voor de zogenaamde categoriale inrichtingen, te weten:

  • PGS 15 inrichtingen met opslag van meer dan 10 ton verpakte gevaarlijke stoffen.
  • LPG tankstations.
  • Koel- en vriesinstallaties en warmtepompen met ammoniak als koudemiddel (veelal een ammoniakkoelinstallatie).
  • Inrichtingen met meer dan 100 ton meststoffen van groep 2.