Interne veiligheid gerelateerd aan externe veiligheid

Werkzaamheden van Peutz op het gebied van interne veiligheid die gerelateerd zijn aan externe veiligheid betreffen:

 • het opstellen van een explosieveiligheidsdocument, inclusief gevarenzone voor stofexplosie en gasexplosie conform ATEX 153;
 • het opstellen van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E);
 • het opstellen van een Aanvullende Risico Inventarisatie en Evaluatie (ARIE).

ATEX

Indien er kans is op een gaswolkexplosie of een stofwolkexplosie is de ATEX 153 (richtlijn 1999/92/EG) van toepassing. Indien u onder de ATEX 153 valt is het opstellen van een explosieveiligheidsdocument (EVD) een vereiste. Explosieveiligheidsdocument
Bij het opstellen van het explosieveiligheidsdocument worden de volgende stappen doorlopen:

 1. Inventarisatie van de aanwezige explosiegevoelige stoffen (de risicostoffen).
 2. Een risicobeoordeling; kunnen de risicostoffen onder uw bedrijfssituatie een explosieve atmosfeer vormen?
 3. Gevarenzone-indeling van de ruimten waar sprake is van explosiegevaar.
 4. Het uitwerken van de technische en organisatorische maatregelen op basis van de gevarenzone-indeling.

Bij het opstellen van het explosieveiligheidsdocument wordt gebruik gemaakt van de NPR 7910, deel 1 voor gas en/of deel 2 voor stof.

RI&E

De RI&E of RIE staat voor Risico Inventarisatie en Evaluatie en is volgens de Arbowet verplicht voor elk bedrijf. Peutz kan voor u een RI&E uitvoeren. De RI&E dient voor iedere werknemer toegankelijk en actueel te zijn en te worden aangepast aan veranderende werkomstandigheden. Peutz kan de benodigde onderzoeken uitvoeren zoals geluid, trillingen en luchtkwaliteit op de arbeidsplaats. Het kan zijn dat naast de RI&E ook een ARIE opgesteld dient te worden indien grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn.

Inhoud RI&E
De uitgangspunten voor het opstellen van een RI&E zijn gegeven in de Arbowet, het Arbobesluit en de Boeteregeling. In de RI&E dient aangegeven te worden welke risico's voor de werknemers aanwezig zijn gedurende de werkzaamheden. De belangrijkste aspecten van de RI&E betreffen:

 • de risico's voor de werknemers; deze risico's zijn de basis voor het arbobeleid
 • een inschatting van de risico's voor schade aan de gezondheid voor werknemers;
 • risico's op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn;
 • het aantal werknemers dat blootgesteld wordt aan de risico's;
 • de risico's moeten aan wettelijke normen worden getoetst;
 • een beschrijving van het ziekteverzuim, de arbeidstijden, beroepsziekten en bedrijfsongevallen.

ARIE

De Aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie (ARIE) betreft een aanvulling op de RI&E van een bedrijf. De ARIE is gericht op de aanwezige gevaarlijke stoffen die een risico voor de werknemers vormen en is bedoeld om de risico's van de omgang met de gevaarlijke stoffen in beeld te brengen en beheersbaar te houden of te maken. Aan de hand van scenario's worden de risico's in beeld gebracht. Daarbij dienen tevens maatregelen en voorzieningen (preventief en repressief) aangegeven te worden die de risico's zo veel mogelijk beperken. Met behulp van procedures en werkvoorschriften wordt veiliggesteld dat, indien daar aanleiding toe is, verbeteringen worden doorgevoerd.

De verplichtingen die uit de ARIE-regeling volgen zijn:

 • het zelf nagaan of ze daadwerkelijk aan de nieuwe regeling moeten voldoen;
 • met een schriftelijke melding de Arbeidsinspectie op de hoogte stellen van de ARIE-plicht;
 • veranderingen die van invloed kunnen zijn op de risico's op zware ongevallen melden bij de Arbeidsinspectie;
 • alle nodige preventieve en repressieve maatregelen nemen;
 • het beleid op het gebied van de beheersing van risico's op zware ongevallen schriftelijk vastleggen (pbzo-beleid);
 • een veiligheidsbeheersysteem (VBS) invoeren;
 • beschikken over een noodplan;
 • buurbedrijven informeren over de risico's;
 • een ARIE opstellen inclusief het opstellen van scenario's;
 • Plan van Aanpak opstellen;
 • het pbzo-beleid, het VBS en de RI&E periodiek evalueren en zonodig aanpassen.