Scholingsboulevard

foto
Peutz

De Scholingsboulevard is gevestigd in Enschede, op twee locaties in twee nieuwe panden met een bijzondere architectuur. Drie onderwijsinstellingen (Het Stedelijk Lyceum, Bonhoeffer College en het ROC van Twente) vinden in de nieuwe vmbo/mbo-school hun onderdak (bedoeld voor 2600 leerlingen). Het door de school gehanteerde vernieuwende onderwijsconcept en een flexibele leeromgeving zijn een belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp van de schoolgebouwen geweest. Peutz heeft tijdens alle fases advieswerk verricht ten aanzien van (steden)bouwfysische aspecten, interne akoestische aspecten, brandveiligheidsaspecten en energie, exploitatie en duurzaamheid.

(Steden)bouwfysische aspecten

Gelet op de Bouwbesluiteisen en het door de school aangegeven ambitieniveau met betrekking tot het gewenste binnenklimaat en energiezuinigheid is geadviseerd inzake de thermische isolatie, hygrische aspecten en koudebruggen. De lucht- en waterdichtheid van de gebouwschil als scheiding tussen het buiten en binnenklimaat is nader onderzocht. Ook is gekeken naar het windklimaat op de groene daktuinen, welke als pauze ruimten worden gebruikt. Een akoestisch onderzoek is verricht om een ontheffing in het kader van de Wet geluidhinder te verkrijgen. Verder is er gekeken naar de daglichttoetreding.

 


 

Interne akoestische aspecten

De vernieuwende onderwijsvorm in het bijzondere ontwerp met daarin deels grote open onderwijsruimten stelt haar randvoorwaarden ten aanzien van de ruimte-akoestiek, het geluidniveau, de afwerking, de lay-out en de inrichting van de ruimte. Er zijn voorzieningen getroffen in de vorm van absorberende plafonds en een dakplaat in de kapconstructie, extra absorptie op wandvlakken en een tapijt als vloerbedekking (mede ter beperking van loopgeluiden), afschermingen en gipsmontage-wanden tussen concentratie vergende plekken. In de sportzaal is naast een absorberend plafond ook geluidabsorberende wandbekleding aangebracht. De akoestiek van de zaal als geheel en die in de afzonderlijke zaaldelen voldoet daarmee aan de eisen van NOC NSF en KVLO.

Brandveiligheidsaspecten

Gelet op de gewenste openheid, de grote van onderwijsafdelingen en de grote vides in de kegels zijn de aspecten brandcompartimentering versus sprinklerinstallaties, brandwerendheid hoofddraagconstructie, rookcompartimentering en de vluchtwegenproblematiek reeds in het begin van de ontwerpfase op haalbaarheid en kosten onderzocht. Op basis van een aantal afwegingen en met behoud van de in het Bouwbesluit beoogde veiligheid is er voor gekozen om een sprinklerinstallatie toe te passen.

Energie en duurzaamheid

De EPC (energieprestatie) is ruim 20 % lager dan de Bouwbesluiteis. Dit is bereikt door extra isolatie in de vloeren, daken en gevels, energiebesparende schakelingen bij de verlichting, stadsverwarming, en de toepassing van vloerverwarming/koeling. Uit toetsing aan het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen Utiliteitsbouw Nieuwbouw blijkt dat de extra isolatie bij de gebouwomhulling, de akoestische maatregelen (nagalm, lage installatiegeluid-niveaus, verplaatsbare wanden met hoge geluidisolaties) en de vegetatiedaken op de plint grote pluspunten zijn van dit gebouw.

Opdrachtgever
Hevo bv 's-Hertogenbosch
Stad
Enschede
Land
Nederland