Windmolenproject De Hemmes

foto
Peutz

Bij de opwekking van duurzame energie in Nederland speelt windenergie een grote rol. Realisatie van windmolenparken wordt echter vaak bemoeilijkt door een geringe acceptatie ervan vanuit de woonomgeving. Horizonvervuiling, geluidoverlast en slagschaduwwerking zijn de meest genoemde bezwaren.

Groene stroom van historische windmolens

Om draagvlak te creëren bij omwonenden wordt door de gemeente Zaanstad aan een plan gewerkt voor het terugbouwen van een zestal historische windmolens op een momenteel verruigd en grotendeels onbebouwd schiereiland in de rivier de Zaan (windmolenproject 'De Hemmes').
De molens, die qua uiterlijk identiek zullen zijn aan hun voorgangers, zullen per stuk jaarlijks zo'n 320.000 kWh aan groene stroom leveren. Op het schiereiland zullen tevens, als onderdeel van het plan, woningen worden gerealiseerd. In tegenstelling tot het gebruikelijke beeld bij de presentatie van windmolenprojecten, blijken de reacties vanuit de (woon)omgeving zeer positief te zijn.

Geluidonderzoek Peutz

Om een en ander ook akoestisch inpasbaar te maken heeft Peutz, in opdracht van de gemeente Zaanstad, een geluidonderzoek (prognoseonderzoek) uitgevoerd waarbij, voor een aantal varianten, de geluidbelasting ten gevolge van de molens ter plaatse van de geprojecteerde woningen is berekend. Ten behoeve van het onderzoek zijn hierbij, bij verschillende windsnelheden, geluidmetingen uitgevoerd aan een bestaande historische windmolen die qua afmetingen, opbouw en wieksysteem vergelijkbaar is met het type molen zoals deze in de gemeente Zaanstad wordt voorzien. De berekende geluidniveaus (Lden en Lnight) zijn hierbij getoetst aan de specifieke geluidvoorschriften voor windmolens zoals vermeld in het Activiteitenbesluit. Mede op basis van de onderzoeksresultaten kan verdere planvorming plaatsvinden.

Opdrachtgever
Gemeente Zaanstad
Stad
Zaanstad
Land
Nederland