Zusterflat

foto
SHS Delft

Op dit moment is er in Delft een tekort aan studentenhuisvesting. Om aan de vraag te kunnen voldoen worden leegstaande panden omgebouwd tot studentenwooneenheden, zo ook de voormalige zusterflat van de GGD, welke is gelegen Aan Het Verlaat te Delft.

Bijdrage van Peutz

Het vigerende bestemmingsplan stond de transformatie naar studenten-wooneenheden niet toe. Wijziging van het Besluit omgevingsrecht (dat vanaf 1 november 2014 in werking is getreden) maakte het vanwege de ligging binnen de bebouwde kom en het tijdelijke karakter (maximaal 10 jaar) mogelijk om na een proceduretermijn van slechts acht weken al een aanvang te maken met de transformatie. Peutz stelde de ruimtelijke motivatie op en voerde in het kader van een goede ruimtelijke ordening een akoestisch onderzoek uit. Formele toetsing aan de Wet geluidhinder was vanwege het tijdelijke karakter niet noodzakelijk. Tevens werd extra aandacht geschonken aan het aspect verkeer en parkeren, zodat een goed woon- en leefklimaat ook in de toekomst gewaarborgd blijft.

Binnen 6 weken na indiening van de aanvraag lag de vergunning ter inzage en inmiddels zijn alle 150 wooneenheden verhuurd. Kortom, een succesvol project waar SHS Delft, dankzij de medewerking van de gemeente Delft, met genoegen op terugkijkt.

Opdrachtgever
SHS Delft
Stad
Delft
Land
Nederland