Energielabel

Energielabel tot 1 januari 2021

Sinds 1 januari 2008 is het door de overheid verplicht gesteld dat eigenaren van woningen en andere gebouwen bij verkoop of verhuur een Energielabel (energieprestatiecertificaat) moeten overhandigen aan de koper/huurder. Bij deze huidige methodiek wordt de Energie-Index bepaald, waaraan het Energielabel wordt gekoppeld. Dit Energielabel geeft een eerste indicatie van de energiezuinigheid van een gebouw. Voor zeer energiezuinige gebouwen mag hierbij gebruik worden gemaakt van de detailmethodiek (Energielabel B t/m A++++). Voor overige gebouwen wordt gebruik gemaakt van de basismethodiek (Energielabel G t/m A). De Energie-Index (afgegeven ná 1 januari 2015) maakt onderdeel uit van de puntentelling in het woningwaarderingsstelsel. Peutz is gecertificeerd voor het berekenen van de Energie-Index en het opstellen van Energielabels volgens de basismethodiek alsook volgens de detailmethodiek. De certificaten zijn in te zien op www.peutz.nl/certificatenBRL9500. Particulieren kunnen vooralsnog gebruik maken van een vereenvoudigde methodiek (Vereenvoudigd Energielabel (VEL)) die staat beschreven op www.energielabelvoorwoningen.nl.

Energielabel vanaf 1 januari 2021

Vanaf 1 januari 2021 wordt het Energielabel bepaald op basis van NTA 8800. Dit Energielabel geeft inzicht in de energiezuinigheid van het gebouw. Daarnaast geeft het label inzicht in verbetermaatregelen die kunnen bijdragen aan de energiezuinigheid en het comfort van het gebouw. De labelletter op het Energielabel wordt bepaald op basis van het primair fossiel energiegebruik (BENG 2) in kWh per m² per jaar (kWh/m².jr). Het primair fossiel energiegebruik is de hoeveelheid fossiele energie die gebruikt wordt voor verwarming, koeling, warm tapwater, ventilatie, verlichting en voor bevochtiging (indien aanwezig). De koppeling tussen het Energielabel en het Woningwaarderingsstelsel (WWS) blijft gehandhaafd.

Energielabel aanvragen en opstellen bij gecertificeerd adviseur

Vanaf 1 januari 2021 kunnen Energielabels alleen worden aangevraagd en opgesteld op basis van NTA 8800. Dit doet een vakbekwaam adviseur, die daarvoor gediplomeerd is en werkt voor een gecertificeerd bedrijf/organisatie (conform BRL 9500). De vakbekwaam adviseur stelt het Energielabel op aan de hand van een gebouwopname ter plaatse en registreert het label in de landelijke registratiedatabase.

Peutz gecertificeerd

Bij Peutz zijn gediplomeerde medewerkers in dienst voor de onderdelen Woningbouw Basis, Woningbouw Detail, Utiliteit Basis en Utiliteit Detail. Tevens voldoet Peutz aan de overige voorwaarden om de werkzaamheden voor zowel utiliteitsgebouwen als voor woningen en woongebouwen uit te mogen voeren en is u daarbij graag van dienst.

Verzamelen bewijslast

Bij de vergunningsaanvraag wordt door een energieprestatie-berekening getoetst of het gebouw voldoet aan de minimale BENG-eisen. Bij de oplevering moet het Energielabel worden verstrekt, waarbij wordt beoordeeld aan de hand van de ingediende BENG-berekening. Hierbij is het belangrijk de documentatie en het (oplever)dossier goed op orde te hebben, zoals de bewijslast per rekenzone (foto’s, tekeningen, nota’s, enz). Peutz adviseert u graag over de bewijslast die tijdens het bouwproces verzameld dient te worden.

Vereenvoudigd Energielabel voor woningen vervalt

Het vereenvoudigd (doe-het-zelf) label, vooral toegepast bij verkoop van particuliere woningen, komt te vervallen. Ook particuliere woningen moeten vanaf 2021 opgenomen worden conform NTA 8800.

Energielabel C verplicht voor kantoren vanaf 2023

Vanaf 2023 is ieder kantoor groter dan 100 m² (naar verwachting) verplicht om minimaal energielabel C te hebben. Check daarom eerst uw energielabel op www.ep-online.nl. Met een energielabel van A, B of C voldoet uw kantoor aan de (voorgenomen) eis voor 2023. Meer informatie vindt u op: www.rvo.nl/energielabelckantoor.