EnergiePrestatieNormering

Bouwregelgeving

Door de Nederlandse overheid is in 1995 de energieprestatie-normering ingevoerd met als doel het energiegebruik door gebouwen te verminderen. In de bouwregelgeving is vastgelegd dat nieuwe gebouwen moeten voldoen aan bepaalde minimumeisen voor energiezuinigheid. Deze eis wordt uitgedrukt in de energie-prestatiecoëfficiënt (EPC). Hoe lager de EPC, hoe zuiniger het gebouw.

Integraal ontwerpen

De energieprestatiecoëfficiënt dient te worden bepaald volgens de in NEN-normen vastgelegde methoden. De EPC-berekening is een onderdeel van de bouwvergunningaanvraag voor nieuwe gebouwen. Het is van groot belang de energiezuinigheid van het gebouw in het ontwerptraject te integreren zodat de meest effectieve en economische maatregelen kunnen worden vastgesteld. Het voorkomt bovendien onaangename verrassingen bij de bouwvergunning-aanvraag.