Fire Safety Engineering

De regelgeving beperkt de vrijheid in ontwerp en gebruik van gebouwen in verband met de brandveiligheid. De regelgeving is gebaseerd op regels en afspraken die geschikt zijn voor de meest voorkomende situaties, maar in bijzondere situaties vaak tekort schieten. Denk daarbij aan gesprinklerde gebouwen, atria, ondergrondse ruimten en hoogbouw.

Een specifieke beoordeling kan voor deze situaties leiden tot een minstens even veilige, betere en goedkopere oplossing. In de specifieke beoordeling worden de mogelijke gevolgen van een brand in kaart gebracht, rekening houdend met:

  • de kans op het ontstaan van brand;
  • de feitelijke brandontwikkeling;
  • gedrag van materialen en constructies;
  • evacuatiescenario's en menselijk gedrag.

Voor deze wijze van beoordelen is een methodiek ontwikkeld: Fire Safety Engineering (FSE). FSE is een ontwerpmethode die integraal alle aspecten van de brandveiligheid beschouwt. Dit houdt in dat niet alleen de bouwkundige en installatietechnische aspecten, maar ook de kans op het ontstaan van brand, de invloed van beleidsmatige aspecten, menselijk gedrag en repressie als samenhangend geheel worden beschouwd. Tevens kunnen de gevolgen voor mens en omgeving, maar ook de economisch schade worden beoordeeld.

FSE is sterk in ontwikkeling maar nog niet verwerkt in regelgeving. Wel zijn de richtlijnen voor toepassing van deze ontwerpmethode vastgelegd in diverse ISO-standaarden (onder andere ISO 23932:2009, Fire safety engineering - General principles). Voor het ontwerp van constructies op basis van FSE is reeds een eerste stap richting formalisatie gezet met de invoering van het zogenoemde “natuurlijke brandconcept” in de Eurocode 1 en bijbehorende Nationale Bijlage NEN-EN 1991-1-2/NB.

FSE vereist diepgaande kennis van de fysische aspecten die bij een brand een rol spelen, de reactie van constructies op de bij brand optredende fenomenen en menselijk gedrag. De ingenieurs van Peutz voegen hier nog creativiteit en het vermogen tot communiceren aan toe. Immers, ingewikkelde oplossingen kunnen technisch gezien nog zo goed in elkaar zitten, de gebruiker en de controlerende instanties moeten er mee kunnen werken.

FSE is wellicht een te zwaar middel voor de alledaagse situaties. Het is echter uitermate geschikt voor bijzondere situaties die niet nauwkeurig met de bestaande regelgeving te benaderen zijn.