PvE brandmeld- en ontruimingsalarm-installatie

Brandbeveiligingsinstallaties

Een brandmeldinstallatie (BMI) en een ontruimingsalarminstallatie (OAI) zijn essentiële brandveiligheidsinstallaties van een gebouw. Beide installaties zijn primair bedoeld om bij te dragen aan de veiligheid van de aanwezige personen. De installaties zorgen in geval van brand voor een vroegtijdige detectie (brandmelding) en alarmering (ontruimingsalarm). Hierdoor kunnen de aanwezige personen in het gebouw snel en veilig vluchten. Overigens kunnen naast de veiligheid van de personen ook aspecten als bedrijfscontinuïteit en schadebeperking een rol spelen in het toepassen van een dergelijke brandveiligheidsinstallatie omdat na een vroegtijdige detectie ook snel kan worden ingegrepen.

Programma van Eisen

In het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit), de NEN 2535 (BMI) en de NEN 2575 (OAI) zijn de minimale eisen omschreven waaraan de installatie moet voldoen. De eisende partijen, doorgaans de brandweer, mogelijk aangevuld met de eigenaar en de verzekeraar, kunnen in bepaalde gevallen aanvullende voorwaarden aan de installatie stellen. De eisen en aanvullende voorwaarden worden vastgelegd in het Programma van Eisen (PvE). Het PvE wordt door de eisende partijen goedgekeurd en vormt het uitgangspuntendocument voor de realisatie van de installatie.

Werkzaamheden Peutz

Peutz kan voor u het Programma van Eisen opstellen. Omdat Peutz de installatie niet realiseert, is een onafhankelijk advies gegarandeerd. In een PvE van Peutz zijn alle eisen aan een BMI en OAI eenduidig en overzichtelijk vastgelegd. Tijdens de realisatie-fase behoeven dan ook geen discussies met bijvoorbeeld de brandweer omtrent de juiste uitvoering van de installaties te worden verwacht.

Spraakverstaanbaarheid gesproken woord installaties

In gebouwen waarin veel personen aanwezig kunnen zijn, wordt veelal een type A installatie toegepast. Met deze installatie wordt in geval van een calamiteit een boodschap omgeroepen om zo de ontruiming snel op gang te brengen. Het betreft een zogenaamde “gesproken woord” installatie. In hard afgewerkte, grote ruimtes, kan de spraakverstaanbaarheid van dit soort systemen zeer slecht zijn. Dit als gevolg van de sterkte galm in ruimte. Denk daarbij bijvoorbeeld aan luchthavens, stations en stadions.

Peutz is staat om op basis van metingen ter plaatse, berekeningen en ervaring te ondersteunen bij het ontwerp van de installatie, dusdanig dat een goede spraakverstaanbaarheid wordt verkregen. Zie voor referenties ook het werkgebied elektro-akoestiek.