Geluidafstraling van rioleringsleidingen

foto
Peutz

Sanitair geluid, en dan vooral geluid van het doorspoelen van een toilet, heeft een hoge hinderscore. Vooral in bouwkundige ingewikkelder situaties met horizontaal versleepte leidingen boven een verlaagd plafond is het niet zo gemakkelijk de juiste voorzieningen te bepalen om dergelijke hinderlijke geluiden te beperken. Om meer inzicht te ontwikkelen in de te verwachten geluidniveaus én de benodigde voorzieningen ten gevolge van een toiletspoeling, heeft Peutz in haar akoestische laboratorium onderzoek verricht naar de geluidafstraling van rioleringsleidingen boven verlaagde plafonds.

Werkzaamheden van Peutz

Het is geen eenvoudige taak om een prognose te maken van het optredende geluidniveau ten gevolge van een in een gebouw aangebrachte afvoerinstallatie. Om een betrouwbare inschatting te kunnen maken is inzicht nodig in zowel de geluidafstraling van de rioleringsleiding zelf als van de geluidreductie ten gevolge van de verschillende bouwelementen. Om deze gegevens te verzamelen is een laboratorium onderzoek uitgevoerd. Doelstelling van het onderzoek is inzicht te krijgen in het te verwachten geluidniveau ten gevolge van een toiletspoeling (en continue doorstroming) wanneer boven een verlaagd plafond een horizontaal versleepte afvoerleiding is aangebracht. Hiertoe zijn de verschillende invloedsfactoren geïnventariseerd en zijn laboratoriummetingen verricht.

Met de verkregen gegevens kan een prognose worden gemaakt en kan worden aangegeven welke voorzieningen moeten worden getroffen om in de onder het plafond liggende ontvangruimte aan een bepaalde streefwaarde te kunnen voldoen. In grote lijnen valt het onderzoek te verdelen in:

  • De geluidafstraling van de afvoerleiding;

  • Maatregelen om de geluidafstraling te reduceren door de afvoerleiding te isoleren;

  • De invloed van het verlaagde plafond.

Voor de prognose is een berekeningsprogramma vervaardigd: SoundSpotSim, dat bij ISSO verkrijgbaar is.

Opdrachtgever
ISSO, TVVL, Uneto-VNI, diverse producenten
Stad
Mook
Land
Nederland