Invoering van de Omgevingswet naar 1 juli 2023

17-10-2022

Voor een zorgvuldige invoering van de Omgevingswet is meer tijd nodig om te oefenen, te testen en te zorgen voor extra ondersteuning bij bevoegde gezagen. Daarom opteren minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening), provincies, gemeenten en waterschappen voor een beperkt uitstel van de ingangsdatum. Dat wordt 1 juli 2023, in plaats van 1 januari 2023.

"Minister De Jonge stelt dat een nieuwe, concrete ingangsdatum nodig is: “Er is meer tijd nodig om te oefenen en te testen. Alles afwegend is een nieuwe ingangsdatum van 1 juli 2023 de beste optie, zo vinden ook de provincies, gemeenten en waterschappen. Dit beperkte uitstel zorgt voor zorgvuldigheid én duidelijkheid. Over de verschillende scenario’s, achterliggende dilemma’s en alle voor- en nadelen ga ik graag met de Eerste Kamer in debat.”

Kamerbrief en bijlagen

U kunt hier de kamerbrief downloaden, alle bijlagen zoals: voortgangsinformatie, beleidsreacties en diverse extern uitgevoerde rapporten vindt u hier

Het doel van de omgevingswet

Het doel van de nieuwe omgevingswet is om de regels omtrent ruimtelijke ontwikkeling in Nederland te versimpelen en vervolgens samen te voegen. Alle regels over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water worden gebundeld in de nieuwe wet. In deze nieuwe Omgevingswet zijn burgers, bedrijven en overheden gezamenlijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van de fysieke leefomgeving. De kern van de omgevingswet bestaat uit zes verschillende instrumenten:

 • omgevingsvisie
 • programma
  • decentrale regelgeving
  • omgevingsplan (gemeenten)
  • omgevingsverordening (provincies)
 • waterschapsverordening (waterschappen)
 • algemene rijksregels voor activiteiten
  • Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)
  • Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)
 • omgevingsvergunning
 • projectbesluit

Omgevingswet