Airport Weeze (NRN)

In Nederland zijn procedures inzake de zonering, sanering en handhaving van vliegtuiglawaai in de omgeving van luchthavens wettelijk vastgelegd. Die wetgeving is door middel van het Besluit zonering buitenlandse luchtvaartterreinen Noord- en Midden-Limburg ook van toepassing gemaakt op Duitse luchthavens vlak over de grens die zodoende ook akoestische impact op Nederlands grondgebied hebben. De voormalige militaire RAF basis Laarbruch is daar een voorbeeld van. Sinds 2003 is die locatie in gebruik als burgerluchthaven onder de naam Airport Weeze (IATA: NRN vgl. Niederrhein).

Bijdrage van Peutz

Airport Weeze bestaat uit één oost-west baan (09-27). De bebouwing van Nieuw-Bergen ligt vrijwel op de westelijke baanas. Gezien de overheersende westelijke windrichtingen zijn er dan vooral starts over Nederlands grondgebied, bij een voorkeur voor neuswind.

Geluidzones rondom vliegvelden worden vastgesteld middels berekeningen. De vigerende geluidzone, bijlage A van genoemd besluit, is gebaseerd op een geprognosticeerd vliegbewegingen scenario voor de lange termijn uit 1998. Belangrijke c.q. akoestische items in dat scenario zijn aantallen bewegingen op jaarbasis, in te zetten vliegtuigtypes, kloktijd van starts en landingen (nachtvluchten worden bij hetzelfde aantal dB's als meer hinderlijk ervaren), en routes met eventueel spreiding daarop. Onderhavig scenario is ontwikkeld door de luchthaven op basis van voorziene marktontwikkelingen en dergelijke. Overigens zijn in 2008 nieuwe berekeningen uitgevoerd, die verder echter geen wettelijke status verkregen hebben.

In onderhavige situatie gaat het qua zone om de 35 Ke contour. Ke staat voor de dosismaat kosteneenheden zoals ontwikkeld door professor Kosten. Er zijn geen openbare/commerciële rekenprogramma's om vliegtuiglawaai in Ke rondom vliegvelden te berekenen. Daartoe is door Peutz een rekenprogramma ontwikkeld, dat ook geverifieerd is in onderlinge vergelijking met andere programma's (o.a. NLR).
In de loop van het onderzoek bleek dat een optimalisatie naar minder woningen in de zone mogelijk was door westelijke startroutes te kiezen die zo snel mogelijk naar het noorden afdraaien, en zo de dorpskern Nieuw-Bergen ontzien. In overleg met luchtvaart autoriteiten zijn vliegveilige routes ontwikkeld, welke nu als voorgeschreven routes gelden.
Binnen de 40 Ke saneringscontour liggen slechts enkele woningen, die al vanwege het voormalige militaire gebruik waren geïsoleerd.

Opdrachtgever
Flughafen Niederrhein GmbH
Stad
Weeze
Land
Duitsland