Cartesiusdriehoek

foto
Peutz

Vanuit stedenbouwkundig oogpunt bestaat de wens om op de industrieterreinen ter hoogte van de Cartesiusweg en de 2e Daalsedijk te Utrecht woningbouw te realiseren. De terreinen liggen binnen de zone van diverse spoorlijnen en de Cartesiusweg.

Omdat de nieuw te realiseren woningbouw niet past binnen het vigerende bestemmingsplan is een nieuw bestemmingsplan benodigd; conform de Wet geluidhinder (Wgh) en het geluidbeleid van de gemeente Utrecht worden grenswaarden gesteld aan de geluidbelasting op de gevels van de nieuw te realiseren woningen. Aangezien dit strikte grenswaarden zijn houdt dit een beperking in van de bebouwingsmogelijkheden c.q. woningvormen.

Bijdrage van Peutz

Door Peutz is op basis van akoestische computer simulatiemodellen geadviseerd welke bebouwingsvormen in combinatie met geluidafschermende maatregelen mogelijk zijn.

Opdrachtgever
NS Poort
Stad
Utrecht
Land
Nederland