TU Delft – Ontwikkeling op het zuiden van de campus

De TU Delft ontwikkelt de komende jaren het zuiden van de campus tot een levendige omgeving met nieuwe faciliteiten voor onderwijs en onderzoek, waar ontmoeting en samenwerking met diverse bedrijven op de campus worden gestimuleerd. 

Deze gebiedsontwikkeling gaat samen met de aanleg van een nieuwe infrastructuur, waaronder de ondergrondse elektrische bekabeling (midden- en laagspanning) voor aansluiting van alle gebouwen op het elektriciteitsnet. In de nieuwe gebouwen zal diverse onderzoeksapparatuur worden gebruikt die gevoelig is voor elektromagnetische velden. Om de verstoring van de meetinstrumenten ten gevolge van de elektrische infrastructuur te minimaliseren is onderzoek uitgevoerd naar de optredende elektromagnetische velden, en de mogelijkheden om de verstorende invloed te minimaliseren.

TU Delft / Campus Real Estate & Facility Management 

Onze bijdrage

We zijn al enkele jaren bezig met het ontwikkelen van een rekenmodel voor het berekenen van de elektromagnetische fluxdichtheid Brms [µT] voor hoogspanningsmasten en -tracés. In de ontwerpfase van het ontwikkelgebied hebben we aan de hand van dit rekenmodel berekeningen uitgevoerd voor de bepaling van de te verwachten elektromagnetische fluxdichtheid als gevolg van de nog aan te leggen infrastructuur. Met dit rekenmodel is de ligging van de verschillende ondergrondse kabels geoptimaliseerd, om de mogelijke verstoring van onderzoeksapparatuur van de TU Delft te minimaliseren.

Opdrachtgever
Tu Delft
Stad
Delft
Land
Nederland