Spoorwegemplacement

foto
Peutz

Op het spoorwegemplacement Den Haag Centraal-Binckhorst worden treinen opgesteld en schoongemaakt en worden inspecties en klein onderhoud uitgevoerd. De treinen worden van het station naar de opstellocaties gerangeerd. De sporen en de opstellocaties zijn in de periode tussen 2011 en 2014 omgebouwd. Ten behoeve van de aanvraag van de vergunning in het kader van de Wet milieubeheer (nu omgevingsvergunning in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) is een onderzoek uitgevoerd naar het geluid in de omgeving ten gevolge van de activiteiten op het gewijzigde emplacement.

Geluid in de omgeving

Voor het bepalen van de geluidniveaus zijn in het ontwerpstadium berekeningen uitgevoerd. Op basis van de door ProRail aangeleverde representatieve bedrijfssituatie (rangeerbewegingen, opstellocaties en bedrijfstijden) is een akoestisch rekenmodel opgesteld volgens de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai'.

De optredende geluidniveaus ter plaatse van de omliggende geluidgevoelige bestemmingen (met name woningen en scholen) ten gevolge van de activiteiten op het emplacement zijn bepaald. De langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus zijn getoetst aan de richtlijnen van de 'Handreiking industrielawaai en vergunningverlening'. De maximale geluidniveaus zijn getoetst aan de richtlijnen van de circulaire 'Beoordelingswijze piekgeluiden voor spoorwegemplacementen'.

Adviezen

Op basis van de berekeningen zijn adviezen opgesteld voor het treffen van maatregelen om de optredende geluidniveaus ter plaatse van de omliggende bebouwing te beperken. De onderzochte maatregelen betreffen het toepassen van spoorstaafconditioneringssystemen, voegloos maken van sporen en wissels, snelheidsverlaging, geluidschermen en verbetering van de geluidisolatie van de gevel van omliggende woningen.

Opdrachtgever
ProRail Regio Randstad Zuid te Rotterdam
Stad
Den Haag - Binckhorst
Land
Nederland