Brandveiligheid

Binck City Park te Den Haag

Aan de Binckhorstlaan te Den Haag op het voormalige industrieterrein Binckhorst zal het woningbouwproject ‘Binck City Park’ worden gerealiseerd. Dit woningbouwproject bestaat uit 4 woonblokken rondom een parkeergarage met daarop een daktuin. Verdeeld over de 4 woonblokken zullen in totaal 896 appartementen worden gerealiseerd. Omdat de gemeente Den Haag dit voormalige industrieterrein wil transformeren naar een moderne stadswijk dicht bij het centrum van Den Haag is voor deze toekomstige stadswijk een Omgevingsplan opgesteld.

Woongebouw Fibonacci Amsterdam

Aan de Panamalaan 11-13 te Amsterdam is het woongebouw 'Fibonacci' gesitueerd. Direct naast het woongebouw is het sproortraject Amsterdam – Utrecht gelegen. Dit woongebouw bestaat uit 243 stadsappartementen. Vanwege de zeer hoge geluidbelasting ten gevolge van railverkeer op bovengenoemd spoortraject is in de kern van het woongebouw een atrium gerealiseerd waardoor alle woningen een zogenaamde geluidluwe gevel hebben. Onder het woongebouw Fibonacci is een parkeergarage worden gerealiseerd.

Duurzame onderwijscampus Porteum Lelystad

In Lelystad is de nieuwe duurzame onderwijscampus Porteum gerealiseerd. De campus bestaat uit zeven kleinere gebouwen: drie voor het vmbo, drie voor het havo/vwo en een cultuurgebouw. Het brengt al het middelbaar onderwijs in Lelystad samen op één nieuwe groene, duurzame en inspirerende omgeving. De campus was al in gebruik sinds eind augustus, maar is op 8 oktober jl. feestelijk geopend. Ondanks de schaalgrootte – 27.500 m2 en 3.800 leerlingen – hebben Dirk Jan Postel en Rinske Wikkerink van Kraaijvanger Architects een verrassend kleinschalige en intieme leeromgeving gecreëerd.

Regelgeving versus praktijk bij brandwerende ramen en deuren

Raam- en deurconstructies moeten voldoen aan diverse eisen op het gebied van brandwerendheid. Momenteel geldt dat voor te openen ramen en buitendeuren (en industriële deuren) CE-markering verplicht is. Een geaccrediteerd brandlaboratorium kan middels een test de brandwerendheid van raam- en deurconstructies bepalen. Daarnaast zijn er voor brandwerende ramen, deuren en luiken meerdere normen opgesteld voor zogenaamde Extended Application, die uitbreiding van het directe toepassingsgebied mogelijk maken.

Brandrisico van open parkeergarages

Voor parkeren in de buitenlucht, op parkeerterreinen, zijn geen brandveiligheidsvoorzieningen aan de orde. Er is geen sprake van een bouwwerk of een gebouw en dus ook niet van een (sub)brandcompartiment. De rook die een autobrand ontwikkelt, kan ongehinderd in de buitenlucht worden afgevoerd. Dat verandert zodra er boven het parkeerterrein een aantal parkeerdekken worden gerealiseerd. Dan is er sprake van een bouwwerk, er is immers een draagconstructie nodig voor die dekken.

CollectieCentrum Nederland (CC NL) Amersfoort, met een BREEAM-score van 91,62% een van de meest duurzame gebouwen van Nederland

Onlangs is het CollectieCentrum Nederland (CC NL) geopend in Amersfoort. Het resultaat van een intensieve samenwerking tussen vier grote collectiebeherende instellingen: Het Rijksmuseum, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed., Het Nederlands Openluchtmuseum en Museum Paleis Het Loo. Het CollectieCentrum Nederland bewaart ongeveer een half miljoen objecten. 

Bepaling en beoordeling brandgedrag is complexe materie

Er is steeds meer aandacht voor het brandgedrag van bouwmaterialen. Logisch, want de materialen die in een gebouw zijn toegepast, kunnen een grote rol spelen bij de ontwikkeling van een brand. Niet alleen vanuit de bouwsector zien we een toename in aandacht maar ook in de media zien we die toename, vooral als ge-volg van de Grenfell torenbrand in Londen. Een goede aanleiding om eens dieper in te gaan op dit onderwerp.

 

Brandwerende ramen en deuren: het spanningsveld regelgeving en praktijk

Een investeerder komt met een nieuwbouwplan, een architect gaat ermee aan de slag, een adviseur bepaalt samen met de architect de brandscheidingen, en als het ontwerp eenmaal definitief is wordt het aanbesteed. De aannemer komt in beeld en ziet dat er in het bestek een aantal brandwerende deuren wordt omschreven. Aan hem de taak om de juiste deuren te selecteren die aan de voorgeschreven brandwerendheid voldoen. Maar is het wel zo eenvoudig? De praktijk blijkt een stuk weerbarstiger, aldus collega Jeroen Zwart in uitgave 2 van Brandveilig.com magazine.

ATEX: update praktijkrichtlijn gevarenzone-indeling explosiegevaar

Vanuit de Arbeidsomstandigheden wet- en regelgeving volgt de verplichting om een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te maken. Als er sprake is van explosiegevaar moet hierbij ook een explosieveiligheidsdocument (EVD) worden opgesteld. Onderdeel hiervan vormt het bepalen van een gevarenzone-indeling voor explosiegevaar. De NPR 7910 is de Nederlandse Praktijk Richtlijn voor het vaststellen van gevarenzones. Recentelijk heeft een update van de NPR 7910 plaatsgevonden.

Nieuwe norm voor berekenen brandoverslag

NEN 6068, 2020 is 1 januari 2021 ingegaan, de nieuwe norm voor het berekenen van brandoverslag

Vanaf nu moeten alle brandoverslagberekeningen die nodig zijn voor het aanvragen van een vergunning, worden uitgevoerd conform deze nieuwe norm. In de nieuwe NEN 6068 is een aantal aanpassingen doorgevoerd om het toepassingsgebied te vergroten en het aantal vlamvormen te beperken. In dit artikel wordt nader ingegaan op de ervaringen die zijn opgedaan bij het uitvoeren van brandoverslagberekeningen met de nieuwe norm.

Brandtesten laten belang zien van keuze glastype en -montage

Brandwerend tot in de kleinste details

Waaraan moet brandveilige beglazing in ramen en deuren voldoen en hoe moet je deze testen? Vragen die voor de gemiddelde producent van ramen en deuren niet te zomaar te beantwoorden zijn. Collega Joris van der Vleuten, adviseur geveltechniek en brandveiligheid fungeert als gids in het woud van normen, richtlijnen en voorschriften.

Vacature: Fire Safety Engineer (locatie Mook, Groningen, Eindhoven of Zoetermeer)

Ontwerp jij de brandveiligheid van toonaangevende projecten zoals de Arena met 71.000 bezoekers of De Zalmhaven, met 215 m het hoogste gebouw in aanbouw binnen de Benelux? Heb jij de drive om mee te werken aan deze complexe brandveiligheidsvraagstukken? Ben jij een starter of heb je al enkele jaren ervaring in advieswerk?

Uitbreiding scope EN 1634-2: brandwerendheidstesten voor hang- en sluitwerk

Sinds enige tijd is het mogelijk om testen uit te voeren conform EN 1634-2 "Brandwerende typeringsproef voor hang- en sluitwerk (Fire resistance characterisation test for elements of building hardware). Ons Laboratorium voor Brandveiligheid heeft hiervoor de benodigde accreditatie ontvangen en is voor deze norm aangewezen als Notified Body (NB 2264). Deze norm is een waardevolle aanvulling op de normen EN 1634-1 (brandwerendheid) en EN 1634-3 (rookwerendheid) die eveneens op onze scope staan.

Rookwerendheid Sa of S200 verplicht door nieuwe Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

Dat brandveiligheid niet alleen betrekking heeft op brand is misschien een open deur. Ook dat er meer slachtoffers vallen door rook dan door vuur is oud nieuws. Maar gelukkig komt er steeds meer aandacht voor een essentieel veiligheidskenmerk: het tegengaan van rookverspreiding door bouwkundige scheidingsconstructies, ook wel rookwerendheid genoemd. Rook is schadelijke verontreinigde lucht en bemoeilijkt het vluchten bij brand. Rook is doorgaans een groter gevaar dan de brand zelf voor mensen die aanwezig zijn in een gebouw.

Meanderpark Nieuwegein – gasloze transformatie voor bijzondere doelgroep

Met de overdracht van de laatste serie van 93 woningen aan woningcorporatie Portaal werd de transformatie van het kantoorpand Meander naar het wooncomplex MeanderPark succesvol afgerond.

 

Bouwbedrijf De Waal bouwde in 1998 het kantoorgebouw, dat onder andere dienst deed als gemeentehuis van Nieuwegein. Enkele jaren geleden werd besloten het gebouw te transformeren naar woningen. De Waal realiseerde de transformatie naar 254 gasloze woningen, die alle in beheer komen bij Portaal.

Abonneer op Brandveiligheid